ขอความร่วมมือ เมื่อท่านเข้าร่วมอบรม
"พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้บริการปรึกษาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคาร 5 ชั้น 3
 


1. โปรดใช้ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย ตามด้วยชื่อหน่วยงานของท่าน
       (กรณีเข้าร่วมประชุมใช้ User เดียวกันตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ต้องมีป้ายชื่อ-นามสกุล
     ของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านแสดงในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม ให้เห็นได้ชัดเจน)
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเปิดกล้องให้เห็นใบหน้าตลอดการประชุม ห้ามใช้รูปถ่ายแทนตัวจริง
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและรายละเอียดการโอนเงิน (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) เพื่อเบิกค่าตอบแทนในการประชุม (เมื่อได้รับเอกสารแล้วจึงจะดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนในการประชุมให้แต่ละท่าน)
  4. ผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรณีนั่งรวมกันเป็นหน่วยงานให้ตั้งป้ายชื่อหน้าที่นั่งประจำตนเอง
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมครับ