ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing
ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview)
และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก Empathic listening”

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมอมารีย์ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 


   
โปรดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาให้ครบถ้วน
   
  1. หนังสืออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
   
  2. เอกสารการเบิกจ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าพาหนะให้เบิกได้ตามอัตราจ่ายจริงโดยประหยัด ตามเส้นทางที่สมเหตุสมผล      
   
  3. การยกเลิกการเข้าพัก โปรดแจ้งภายในวันที่ 17 พ.ค. 65 หากแจ้งเลยกำหนด ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมครับ