การอบรม
“พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP)
และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
(Index partner testing) ปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 


   
โปรดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาให้ครบถ้วน
   
  1. หนังสืออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
   
  2. เอกสารการเบิกจ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าพาหนะให้เบิกได้ตามอัตราจ่ายจริงโดยประหยัด ตามเส้นทางที่สมเหตุสมผล      
   
  3. การยกเลิกการเข้าพัก โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 พ.ค. 65 หากแจ้งเลยกำหนด ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมครับ