ขอความร่วมมือ เมื่อท่านเข้าร่วมประชุม
"การพัฒนาคู่มือติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการ Index partner testing ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 


1. โปรดใช้ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย ตามด้วยชื่อหน่วยงานของท่าน
       (กรณีเข้าร่วมประชุมใช้ User เดียวกันตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ต้องมีป้ายชื่อ-นามสกุล
     ของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านแสดงในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม ให้เห็นได้ชัดเจน)
   
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเปิดกล้องให้เห็นใบหน้าตลอดการประชุม ห้ามใช้รูปถ่ายแทนตัวจริง
   
  3. กรณีพนักงาน/ลูกจ้างโครงการ TUC ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
   
4. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและรายละเอียดการโอนเงิน (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) เพื่อเบิกค่าตอบแทนในการประชุม (เมื่อได้รับเอกสารแล้วจึงจะดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนในการประชุมให้แต่ละท่าน)
   
  5. ผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรณีนั่งรวมกันเป็นหน่วยงานให้ตั้งป้ายชื่อหน้าที่นั่งประจำตนเอง
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมครับ