การประชุม
“เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน
การจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index testing)”

วันที่ 22-23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 


   
โปรดนำเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย ส่งให้ผู้จัดในวันประชุม
   
       o หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฉบับจริง (ออกโดยหน่วยงานของท่านโดยครอบคลุมวันเดินทางไป-กลับ)
   
  ผู้ที่เดินทางมาจากหน่วยงานต่างจังหวัด เดินทางมาโดย      
   
       o รถของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหนังสือขออนุมัติใช้รถฯ)
   
       o เครื่องบิน (เตรียมเอกสารดังนี้ ตั๋ว + ใบเสร็จ + Boarding Pass ให้ผู้จัดในวันประชุม) (เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น)
   
       o รถประจำทาง (เช่น รถทัวร์, รถไฟ (ใช้ตั๋วรถไฟ))
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมครับ