การอบรม
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing
ด้วยการใช้ทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Deep Listening)”

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
 


   
โปรดนำเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย ส่งให้ผู้จัดในวันอบรม
   
       o หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฉบับจริง (ออกโดยหน่วยงานของท่านโดยครอบคลุมวันเดินทางไป-กลับ)
   
  ผู้ที่เดินทางมาจากหน่วยงานต่างจังหวัด เดินทางมาโดย      
   
       o รถของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหนังสือขออนุมัติใช้รถฯ)
   
       o เครื่องบิน (เตรียมเอกสารดังนี้ ตั๋ว + ใบเสร็จ + Boarding Pass ให้ผู้จัดในวันอบรม)
   
       o รถประจำทาง (เช่น รถทัวร์, รถไฟ (ใช้ตั๋วรถไฟ))
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญอบรมครับ