ประชุมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดบริการที่เป็นมิตรในเยาวชนและงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เชื่อมโยงกับเยาวชน (Youth friendly service)”

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 


   
ขอความร่วมมือ โปรดนำหนังสือเหล่านี้มอบให้กับผู้จัด ในวันงาน
   
  1. หนังสืออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
   
  2. เอกสารการเบิกจ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าพาหนะให้เบิกได้ตามอัตราจ่ายจริงโดยประหยัด ตามเส้นทางที่สมเหตุสมผล      
   
  3. การจองห้องพักที่โรงแรมไอเรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สามารถจองได้ในการลงทะเบียน
   
  4. การยกเลิกการเข้าพัก โปรดแจ้งภายในวันที่ 12 มิ.ย. 67 หากแจ้งเลยกำหนด ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมครับ