ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม”

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
 


   
  ขอความร่วมมือ โปรดนำหนังสือเหล่านี้มอบให้กับผู้จัด ในวันงาน
   
  1. หนังสืออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
   
  2. เอกสารการเบิกจ่ายสำหรับการเดินทาง ค่าพาหนะให้เบิกได้ตามอัตราจ่ายจริงโดยประหยัด ตามเส้นทางที่สมเหตุสมผล      
   
  3. การเข้าพักโรงแรม ในกรณีที่เลือกแบบ พักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง จะไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณได้ ท่านต้องจ่ายเองทั้งหมด)
   
  4. การยกเลิกการเข้าพัก โปรดแจ้งภายในวันที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา 12.00 น. หากแจ้งเลยกำหนด ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   
  5. ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา 12.00 น.
   
 
รหัสลงทะเบียน   ดูที่เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุม