ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
 
  รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20/10/2020 12:00:00
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
 
การเดินทาง :
การจองห้องพัก : 
เข้าพักวันที่ : 
ออกวันที่
ประเภทการเข้าพัก : 
ชื่อ : 
* ต้องระบุ
ถ้าหากไม่พบชื่อคู่พัก กรุณาเลือก พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้
เสร็จแล้วจึง แก้ไขข้อมูลภายหลัง เมื่อมีรายชื่อคู่พักแล้วครับ
หน่วยงาน : 
 
 
** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่พักให้ท่านใหม่ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น **
ประเภทอาหาร :
 
          
  หมายเหตุ

1. การเดินทางในการเข้าร่วมประชุมให้ เบิก-จ่าย แบบเส้นทางตรงเท่านั้น กรณีที่เดินทางย้อนเส้นทาง ไม่สามารถเบิก-จ่าย ได้
2. กรุณานำหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการฉบับจริงมาด้วย เพื่อประกอบการเบิก-จ่าย โดยครอบคลุมวันเดินทางไป-กลับ
หากไม่มีหนังสืออนุมัติฉบับจริงไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ได้ (ขอสงวนสิทธิ์การเบิก-จ่ายเมื่อหลักฐานครบถ้วน)

3. กรุณาลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
4. หากต้องการยกเลิกการเข้าพักหรือการเข้าประชุม โปรดแจ้งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
หากแจ้งเลยกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่นค่าที่พัก ฯ )
5. หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ
    กรุณาติดต่อคุณนิ่มอนงค์ ไทยเจริญ โทร. 089-198-5739  คุณณัฐนันท์ แก้วมณี โทร. 091-846-0269