ประชุมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index testing)
 
  รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15/09/2020 12:00:00
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
 
การเดินทาง :
การจองห้องพัก : 
เข้าพักวันที่ : 
ออกวันที่
ประเภทการเข้าพัก : 
ชื่อ : 
* ต้องระบุ
ถ้าหากไม่พบชื่อคู่พัก กรุณาเลือก พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้
เสร็จแล้วจึง แก้ไขข้อมูลภายหลัง เมื่อมีรายชื่อคู่พักแล้วครับ
หน่วยงาน : 
 
 
** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่พักให้ท่านใหม่ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น **
ประเภทอาหาร :
 
          
  หมายเหตุ

1. ขอให้นำใบขออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) ไม่ใช่ใบส่งตัว มาแนบเบิกค่าใช้จ่าย โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ
2. ขอให้ผู้ที่จะเดินทางโดยสารโดยเครื่องบิน (เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น) เดินทางด้วยสายการบิน Low Cost โดยนำใบเสร็จรับเงิน และ E-Ticket หรือ Boarding Pass มาแนบการขอเบิกเงิน และกรุณาจองตั๋วกลับ หลังเวลา 17.30 น.
กรณีรถของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหนังสือขออนุมัติใช้รถฯ) หากไม่สามารถใช้รถของหน่วยงานราชการได้
ขอสงวนสิทธิสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ละหน่วยงานสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้หน่วยงานละหนึ่งคัน (เดินทางมาพร้อมกัน)
พร้อมขอใบอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้เดินทางในเอกสารขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
3. กรณีที่ท่านไม่ลงทะเบียนตอบรับภายในเวลาที่กำหนด และไม่ได้แจ้งให้ผู้จัดการประชุมฯ ทราบล่วงหน้า ทางกองโรคเอดส์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่แจ้งมาเท่านั้น

4. ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
5. หากต้องการยกเลิกการเข้าพักหรือการเข้าประชุม โปรดแจ้งภายในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
หากแจ้งเลยกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่นค่าที่พัก ฯ )

6. หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อคุณศรีลัย โทร. 086-787-3019
    คุณนงลักษณ์ โทร. 088-252-1453