ภาพข้อความใช้ในงาน Index Testing      

   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Index Testing        
 


         ภาพข้อความเชิญชวนคู่ของผู้รับบริการที่ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่บริการตรวจเลือด (Index Testing)