เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รุ่นที่ 4 (20-21 มิ.ย. 65) จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 20/06/2022   อ่าน 683
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf39 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2022
2 ความสำคัญของการจัดบริการเพร็พในประเทศไทยไฟล์ pdf23 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2022
3 สิทธิประโยชน์และรายการชดเชยสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ pdf13 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
20/06/2022
4 ประเมินผลการจัดบริการ PrEP ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20/06/2022
5 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564ไฟล์ pdf37 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
20/06/2022
6 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PEP)ไฟล์ pdf17 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
20/06/2022
7 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และแนวทางในการดำเนินงานไฟล์ pdf6 คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
20/06/2022
8 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf13 คุณอุษณีย์ กฤษณาวารินทร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/06/2022
9 ประสบการณ์ บทเรียน ความท้าทายในการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีไฟล์ pdf10 คุณหทัยรัตน์ จิตมุ่ง
รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
20/06/2022
10 ประสบการณ์ บทเรียน ความท้าทายในการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf15 คุณพิพัฒนานนท์ ทารี
รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
20/06/2022
11 การให้คำปรึกษาก่อนเริ่มยา PrEP รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf4 คุณพิพัฒนานนท์ ทารี
รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
20/06/2022
12 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf6 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2022
13 ความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf5 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/06/2022
14 การสนับสนุนค่าชดเชยการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf6 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2022
15 การสนับสนุนกิจกรรม PrEP / Index partner testing ด้วยงบประมาณกองทุนโลกไฟล์ pdf6 คณะทำงาน 20/06/2022
16 ใบสมัครเข้าร่วมจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf3 คณะทำงาน 20/06/2022
17 แบบฟอร์มช่วยบันทึก PrEPไฟล์ word6 คณะทำงาน 20/06/2022
18 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word4 คณะทำงาน 20/06/2022
19 ใบงานอภิปรายกลุ่ม การจัดทำแผนการดำเนินงาน PrEPไฟล์ word1 คณะทำงาน 20/06/2022
20 QR Code แบบฟอร์มขอข้อมูลหน่วยบริการไฟล์ word1 คณะทำงาน 20/06/2022
21 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files20 ทีมวิทยากร 20/06/2022