เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)
วันที่ 06/08/2022   อ่าน 1089
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญของการจัดบริการ Index partner testing เพื่อยุติปัญหาเอดส์และผลการดำเนินงานจัดบริการในจังหวัดนำร่อง ปี 2563 - 2565ไฟล์ pdf40 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
06/08/2022
2 แนวทางการจัดบริการ Index partner testing ในหน่วยบริการสุขภาพไฟล์ pdf47 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/08/2022
3 การประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดรุนแรงระหว่างคู่และการจัดการไฟล์ pdf9 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/08/2022
4 การติดตามความก้าวหน้าบริการ Index partner testing เพื่องานพัฒนาคุณภาพไฟล์ pdf23 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน และ คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
06/08/2022
5 การสนับสนุนการบริการ Index partner testingไฟล์ pdf16 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ และ คุณอริศา วงศ์สง่า
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
06/08/2022
6 ตัวอย่างกรณีศึกษาและบันทึกการติดตามความก้าวหน้าไฟล์ pdf9 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/08/2022
7 ทักษะที่สำคัญและการสาธิตบริการปรึกษา Index partner testingไฟล์ pdf9 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
06/08/2022
8 การฝึกทักษะให้ index client ไปชวนคู่มาตรวจไฟล์ pdf7 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
06/08/2022
9 การจัดบริการ Index partner testing รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf10 คุณพิพัฒนานนท์ ทารี
รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
06/08/2022
10 การจัดบริการ Index partner testing รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรีไฟล์ pdf6 คุณจารุณี อรุณเรื่อ
รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
06/08/2022
11 การจัดบริการ Index partner testing รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่นไฟล์ pdf20 คุณสุปราณี นาประเสริฐ
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
06/08/2022
12 แหล่งความรู้ การจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf13 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
06/08/2022
13 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Index testingไฟล์ pdf25 คณะทำงาน 06/08/2022
14 แนวทางในการเบิกจ่ายและเอกสารการเงิน index partner testingไฟล์ pdf36 คณะทำงาน 06/08/2022
15 ตัวอย่าง-หนังสือขอส่งใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกเงินค่าชดเชยการจัดบริการไฟล์ word40 คณะทำงาน 06/08/2022
16 ตัวอย่าง-ใบเสร็จรับเงิน หน่วยงาน indexไฟล์ pdf20 คณะทำงาน 06/08/2022
17 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ word20 คณะทำงาน 06/08/2022
18 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files24 ทีมวิทยากร 06/08/2022