เอกสารพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (22 พ.ย. 65)
วันที่ 24/11/2022   อ่าน 633
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความก้าวหน้าของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf23 พญ.สุชาดา เจียมศิร
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
24/11/2022
2 การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testingไฟล์ pdf15 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
24/11/2022
3 การติดตามความก้าวหน้า บริการ Index partner testing เพื่องานพัฒนาคุณภาพไฟล์ pdf11 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
24/11/2022
4 การจัดบริการ Index partner testing ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกไฟล์ pdf17 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
24/11/2022
5 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files15 ทีมวิทยากร 24/11/2022