เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) รพ.สมุทรปราการ (2 ธ.ค. 2565)
วันที่ 02/12/2022   อ่าน 246
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญและนโยบายการจัดบริการเพร็พ ประเทศไทยไฟล์ pdf12 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
2 แนวทางการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf17 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
02/12/2022
3 สิทธิประโยชน์และการบันทึกข้อมูล NAP-PrEPไฟล์ pdf8 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
4 การบันทึกข้อมูล Prepthai.netไฟล์ pdf10 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
5 การจัดบริการ PrEP ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางไฟล์ pdf5 คุณธมลวรรณ โม่วงศ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
02/12/2022
6 ความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและการเสนอบริการ PrEP ในคู่หรือผู้สัมผัส กรณีที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf5 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
7 หนังสือขอเพิ่มสิทธิการใช้งาน National AIDS Program : NAPไฟล์ word17 คณะทำงาน 02/12/2022
8 แบบบันทึกข้อมูล PrEPไฟล์ word12 คณะทำงาน 02/12/2022
9 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files13 ทีมวิทยากร 02/12/2022