เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) รพ.สมุทรปราการ
วันที่ 02/12/2022   อ่าน 126
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญและนโยบายการจัดบริการเพร็พ ประเทศไทยไฟล์ pdf11 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
2 แนวทางการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf15 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
02/12/2022
3 สิทธิประโยชน์และการบันทึกข้อมูล NAP-PrEPไฟล์ pdf6 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
4 การบันทึกข้อมูล Prepthai.netไฟล์ pdf5 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
5 การจัดบริการ PrEP ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางไฟล์ pdf4 คุณธมลวรรณ โม่วงศ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
02/12/2022
6 ความสำคัญของการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและการเสนอบริการ PrEP ในคู่หรือผู้สัมผัส กรณีที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf3 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/12/2022
7 หนังสือขอเพิ่มสิทธิการใช้งาน National AIDS Program : NAPไฟล์ word15 คณะทำงาน 02/12/2022
8 แบบบันทึกข้อมูล PrEPไฟล์ word10 คณะทำงาน 02/12/2022
9 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files10 ทีมวิทยากร 02/12/2022