เอกสารประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน Index partner testing (20-21 ธ.ค. 64)
วันที่ 21/12/2021   อ่าน 1030
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 นโยบายและทิศทางงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยไฟล์ pdf14 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
21/12/2021
2 ความสาคัญการดำเนินงานชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf7 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
21/12/2021
3 การเสนอบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing 10 ขั้นตอน)ไฟล์ pdf6 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/12/2021
4 เริ่มเลือกเคสอย่างไรไฟล์ pdf5 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/12/2021
5 คู่มือการติดตามและตรวจสอบข้อมูลการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NAP Web Reportไฟล์ pdf6 คณะทำงาน 21/12/2021
6 จัดบริการ Index partner testing อย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายไฟล์ pdf6 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
21/12/2021
7 ประโยชน์ของโปรแกรมรายงานผล Index partner testingไฟล์ pdf12 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
21/12/2021
8 แบบบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ Word11 คณะทำงาน 21/12/2021
9 แผนการดำเนินงานและติดตามการจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf10 คณะทำงาน 21/12/2021
10 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files9 ทีมวิทยากร 21/12/2021