เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 65)
วันที่ 02/03/2022   อ่าน 642
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความเป็นมาและนโยบายประเทศไทยในการให้บริการ PrEP เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพไฟล์ pdf21 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/03/2022
2 ข้อมูลทางคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี การให้บริการ PrEP ภายในวันเดียวและการติดตามการกินยาไฟล์ pdf7 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
02/03/2022
3 การให้บริการเพร็พของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชไฟล์ pdf11 นพ.คริสต์ ฟูจิตนิรันดร์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
02/03/2022
4 การให้บริการปรึกษาเรื่อง PrEP ที่มีประสิทธิภาพไฟล์ pdf19 คุณธมลวรรณ โม่วงศ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
02/03/2022
5 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files14 ทีมวิทยากร 02/03/2022