เอกสารพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการจัดบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2 มี.ค. 65)
วันที่ 02/03/2022   อ่าน 1020
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 สรุปประเด็นสำคัญของแนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564 และการดำเนินงานด้านถุงยางอนามัยไฟล์ pdf57 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
02/03/2022
2 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2564 และ แนวทางขององค์การอนามัยโลกไฟล์ pdf45 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
02/03/2022
3 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Post – Exposure Prophylaxis : PEP)ไฟล์ pdf31 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
02/03/2022
4 หลักเกณฑ์เงื่อนไข การเบิกจ่าย PrEP กับ PEP ตามสิทธิประโยชน์ไฟล์ pdf51 ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
02/03/2022
5 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ pdf26 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 02/03/2022
6 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files28 ทีมวิทยากร 02/03/2022