เอกสารประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์ จังหวัดอุดรธานี (26 เม.ย. 65)
วันที่ 26/04/2022   อ่าน 931
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการ เยี่ยมเสริมพลังและติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์ จ.อุดรธานีไฟล์ pdf14 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/04/2022
2 สถานการณ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดไฟล์ pdf23 พญ.สายรัตน์ นกน้อย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/04/2022
3 ความสำคัญและกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf11 คุณอุษณีย์ กฤษณาวารินทร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
26/04/2022
4 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (Data Quality Improvement)ไฟล์ pdf5 คุณวิภาวี เกียรติชานนท์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
26/04/2022
5 ผลการดำเนินงานโครงการ ACT-PREV-UD รพ.อุดรธานีไฟล์ pdf10 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี
26/04/2022
6 การดำเนินงานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และงานไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จังหวัดอุดรธานี ปี 2565ไฟล์ pdf11 คุณดวงพร ถิ่นถา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
26/04/2022
7 การสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเอชไอวีระหว่างภาครัฐกับองค์กรภาคประชาสังคม (M-Friend)ไฟล์ pdf10 คุณชัชพงศ์ ชาสีโห
มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ จังหวัดอุดรธานี
26/04/2022
8 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files9 ทีมวิทยากร 26/04/2022