เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการเพร็พในหน่วยบริการสาธารณสุข (19 ม.ค. 65)
วันที่ 20/01/2022   อ่าน 229
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและแนวทางการจัดบริการเพร็พในประเทศไทยไฟล์ pdf17 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
21/12/2021
2 การจัดบริการ PrEPไฟล์ pdf11 นพ.ฐิติสันต์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
21/12/2021
3 การให้บริการปรึกษาในบริการเพร็พไฟล์ pdf7 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
21/12/2021
4 การบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการเพร็พในโปรแกรม prepthai.net (งบประมาณ GF)ไฟล์ pdf10 คุณศรีลัย เรืองชัย
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
21/12/2021
5 แบบบันทึกข้อมูลการรับบริการ PrEP (PrEP Record 1, งบประมาณ GF)ไฟล์ pdf4 คณะทำงาน 21/12/2021
6 แบบบันทึกการติดตามผู้มารับบริการ PrEP ( Follow-up, PrEP Record 2, งบประมาณ GF)ไฟล์ pdf4 คณะทำงาน 21/12/2021
7 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files10 ทีมวิทยากร 21/12/2021