เอกสารการอบรมทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้บริการปรึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (10-11 พ.ค. 65)
วันที่ 23/05/2022   อ่าน 7
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญและประสิทธิภาพของยาเพร็พในการป้องกันเอชไอวี ไฟล์ pdf2 แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
23/05/2022
2 กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกและการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพร็พไฟล์ pdf1 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
23/05/2022
3 พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพร็พไฟล์ pdf1 คุณสุภาพร เพ็งโนนยาง
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
23/05/2022
4 การประเมินความพร้อมและการเตรียมการใช้ PrEP (PrEP รายใหม่)ไฟล์ pdf1 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) 23/05/2022
5 คู่มือปฏิบัติเพื่อสร้างกรอบการสื่อการที่เน้นผลดี สําหรับการให้คําปรึกษาเรื่องการใช้ PrEPไฟล์ pdf1 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) 23/05/2022
6 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files1 ทีมวิทยากร 23/05/2022