เอกสารประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview) และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก Empathic listening (23-24 พ.ค. 65)
วันที่ 23/05/2022   อ่าน 838
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความท้าทายในการดำเนินงาน Index partner testingไฟล์ pdf14 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
23/05/2022
2 การให้คำปรึกษาและการสนทนาสร้างแรงจูงใจ สำหรับบริการผู้ป่วย HIVไฟล์ pdf23 นพ.เทิดศักดิ์ เดชคง
สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
23/05/2022
3 เคล็ด (ไม่) ลับ กับการสร้างบริการที่เป็นมิตรในยุค 5Gไฟล์ pdf9 ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
บริษัท Morning glory consultant
23/05/2022
4 การสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจออนไลน์ไฟล์ pdf13 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23/05/2022
5 Empathic listening : ฟังคนตรงหน้า (คนอื่น) ให้มากขึ้นไฟล์ pdf39 ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
บริษัท Morning glory consultant
23/05/2022
6 โน้มน้าวใจอย่างไร ให้ผู้รับบริการสนใจและรับบริการไฟล์ pdf16 ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
บริษัท Morning glory consultant
23/05/2022
7 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files25 ทีมวิทยากร 23/05/2022