เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 (24-25 ธ.ค. 63)
วันที่ 14/01/2021   อ่าน 398
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563ไฟล์ pdf11 คณะทำงาน 14/01/2020
2 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf27 คุณพรทิพย์ เข็มเงิน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/01/2020
3 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และเป้าหมายในการดำเนินงานไฟล์ pdf24 คุณพูนชัย ไตรภูธร
คุณพฤกษาษร เชื้อสุภา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
4 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf21 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/01/2020
5 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf18 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/01/2020
6 สรุปผลการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf22 คุณกริษฐา เกิดอุดม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
7 ประสบการณ์การจัดบริการ PrEP ในหน่วยบริการ รพ.อุดรธานีไฟล์ pdf14 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
14/01/2020
8 การดำเนินงานการเข้าถึงบริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรเป้าหมาย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ไฟล์ pdf19 คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
14/01/2020
9 การดำเนินงานการเข้าถึงบริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรเป้าหมาย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT)ไฟล์ pdf7 คุณณัฐชนนท์ ศรีจันทร์
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี
14/01/2020
10 การดำเนินงานตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี ปี 2564 และโครงการนำร่องตรวจคัดกรองตับอักเสบ ซี จ.เพชรบูรณ์ไฟล์ pdf7 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
11 สรุปและปิดการประชุมไฟล์ pdf7 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
12 แบบฟอร์มขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล PrEP ในโปรแกรม NAPไฟล์ WORD12 คณะทำงาน 14/01/2020
13 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files11 ทีมวิทยากร 14/01/2020