เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขที่จัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (17-18 ธ.ค. 63)
วันที่ 14/01/2021   อ่าน 734
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563ไฟล์ pdf35 คณะทำงาน 14/01/2020
2 ทิศทางนโยบายการดำเนินงานบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีไฟล์ pdf95 พญ.หรรษา รักษาคม
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/01/2020
3 สิทธิประโยชน์ โปรแกรมการติดตามการให้บริการ (NAP) และเป้าหมายในการดำเนินงานไฟล์ pdf57 คุณอาทิตย์ ผู้สาอางค์
คุณพฤกษาษร เชื้อสุภา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
4 รูปแบบการจัดบริการ เพร็พ ที่สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบันไฟล์ pdf32 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/01/2020
5 PrEP Promotion Tools เครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดบริการเพร็พไฟล์ pdf20 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14/01/2020
6 สรุปผลการดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf18 คุณกริษฐา เกิดอุดม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
7 สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานการเข้าถึงบริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรเป้าหมาย รพ.เกาะสมุยไฟล์ pdf15 คุณหทัยรัตน์ จิตมุ่ง
รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
14/01/2020
8 สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานการเข้าถึงบริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ภาคประชาสังคมไฟล์ pdf8 คุณนิกร ฉิมคม
มูลนิธิเอชไอวีเอเชีย
14/01/2020
9 การดำเนินงานตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี ปี 2564 และโครงการนำร่องตรวจคัดกรองตับอักเสบ ซี จ.เพชรบูรณ์ไฟล์ pdf8 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
10 สรุปและปิดการประชุมไฟล์ pdf12 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/01/2020
11 แบบฟอร์มขอเพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูล PrEP ในโปรแกรม NAPไฟล์ WORD14 คณะทำงาน 14/01/2020
12 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files19 ทีมวิทยากร 14/01/2020