ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 10 มิถุนายน 2564ไฟล์ pdf35 คณะทำงาน 14/06/2021
2 ความก้าวหน้าการจัดบริการ Index testing ในประเทศไทย และประเด็นท้าทายไฟล์ pdf50 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/06/2020
3 แนวทางการจัดบริการ Index Testing รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานีไฟล์ VDO27 คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
14/06/2020
4 การจัดบริการ Index testing โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ตไฟล์ pdf29 คุณกัญญา พฤฒิสืบ
รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
14/06/2020
5 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files40 ทีมวิทยากร 14/06/2021

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com