เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) (10 มิ.ย. 64)
วันที่ 14/06/2021   อ่าน 297
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 10 มิถุนายน 2564ไฟล์ pdf34 คณะทำงาน 14/06/2021
2 ความก้าวหน้าการจัดบริการ Index testing ในประเทศไทย และประเด็นท้าทายไฟล์ pdf44 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
14/06/2020
3 แนวทางการจัดบริการ Index Testing รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานีไฟล์ VDO24 คุณสุริยงค์ บุญประเชิญ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
14/06/2020
4 การจัดบริการ Index testing โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ตไฟล์ pdf27 คุณกัญญา พฤฒิสืบ
รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
14/06/2020
5 ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files37 ทีมวิทยากร 14/06/2021