สรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) (26 ส.ค. 64)
วันที่ 30/08/2021   อ่าน 108
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 26 สิงหาคม 2564ไฟล์ pdf1 คณะทำงาน 30/08/2021
2 ความก้าวหน้าของงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยไฟล์ pdf4 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
3 แนวทางการจัดบริการการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf5 คุณชมนาถ มโนไพบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
30/08/2021
4 บริการชวนคู่ในกลุ่มประชากรหลักอย่างไรให้สำเร็จไฟล์ pdf7 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
โรงพยาบาลอุดรธานี
30/08/2021
5 บริการชวนคู่ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ไฟล์ pdf3 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
30/08/2021
6 สารพัดเทคนิคกับการจัดบริการชวนคู่ในเมืองกรุงไฟล์ pdf3 คุณอรดี โชติเสน
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
30/08/2021
7 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรไฟล์ pdf8 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
8 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files4 ทีมวิทยากร 30/08/2021