พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการเพร็พและความก้าวหน้าการดำเนินงานเพร็พของประเทศไทย (27 ส.ค. 64)
วันที่ 30/08/2021   อ่าน 423
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม วันที่ 27 สิงหาคม 2564ไฟล์ pdf4 คณะทำงาน 30/08/2021
2 ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การจัดบริการเพร็พ ในประเทศไทยไฟล์ pdf35 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
3 แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ฉบับปี 2564 “อะไรที่เหมือนและแตกต่าง” ไฟล์ pdf34 นพ.ศุภณัฐ ฐิติภัทรกร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ประเทศไทย (IHRI)
30/08/2021
4 ประเด็นสำคัญจากการติดตามการดำเนินงานเพร็พไฟล์ pdf10 คุณพรทิพย์ เข็มเงิน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
30/08/2021
5 ความร่วมมือของรพ.พุทธชินราชกับมูลนิธิเอ็มพลัส จ.พิษณุโลกไฟล์ pdf10 คุณเพ็ญศรี เอื้อมเก็บ โรงพยาบาลพุทธชินราช
คุณณัฐพร เขียวทอง มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดพิษณุโลก
30/08/2021
6 ความร่วมมือของภาครัฐและองค์กรชุมชน รพ.ป่าตอง จ.ภูเก็ตไฟล์ pdf4 คุณวรรณวิมล วีรวัฒนโยธิน
โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
30/08/2021
7 การเพิ่มการเข้าถึงบริการเพร็พ กรุงเทพมหานครไฟล์ pdf9 คุณกนกรัตน์ เลิศไตรภพ
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
30/08/2021
8 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files15 ทีมวิทยากร 30/08/2021