รายชื่อหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมจัดบริการ Index partner testing ใหม่

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจัดบริการ Index partner testing
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าร่วมโครงการไฟล์แนบแก้ไข
1 นางอัญชลีลี้สำราญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หัวหินประจวบคีรีขันธ์ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
2 นางคุณญภัทรชูสิงห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ป่าบอนพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
3 นางปาจรีย์หนูอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.พัทลุงพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
4 นางสาวนุชนาฏบุญช่วยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)พัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
5 นางสาวรัชนูสมเกื้อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ควนขนุนพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
6 นางอัญชุลีทาราชพยาบาลวิชาชีพรพ.กุมภวาปีอุดรธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
7 นางสุภาพสุขอ้วนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กันทรารมย์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
8 นางสุธาดาลาสอนพว.ชำนาญการพิเศษรพ.หนองแสงอุดรธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
9 นางมัสณีเจ๊ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรีปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
10 นายชัยวัฒน์ยุวมิตรนักวิชาการสาธารณสุขสสจ.ศรีสะเกษศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
11 นางสุจินสัตยวาทีพยาบาลประจำกรมการแพทย์ทหารอากาศรพ.จันทรุเบกษานครปฐมยินดีเข้าร่วมโครงการ 
12 นางสาวกฤติกาเอี่ยมอาจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กำแพงแสนนครปฐมยินดีเข้าร่วมโครงการ 
13 นางสาวอกนิษฐ์เลศักดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายยินดีเข้าร่วมโครงการ 
14 นางพรทิพย์เชาว์ภาษีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พระแสงสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
15 นางอรุณศรีมากเพ็งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.รัษฎาตรังยินดีเข้าร่วมโครงการ
16 นางสาวนฤมลลือชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เวียงแก่นเชียงรายยินดีเข้าร่วมโครงการ 
17 นางสาวกรกนกชำกรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญหารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครยินดีเข้าร่วมโครงการ 
18 นางสาวพิชิตาภรณ์สุนทโรจน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.บ้านผืออุดรธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
19 นางสุรัสวดีเกาฏีระพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่สายเชียงรายยินดีเข้าร่วมโครงการ 
20 นางสาวนรินทรรักษาเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
21 นางสาวจอมขวัญไพรบึงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สูงเนินนครราชสีมายินดีเข้าร่วมโครงการ 
22 นางสาววีณ์ณัชชาเกิดแพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พุทธมณฑลนครปฐมยินดีเข้าร่วมโครงการ 
23 นายสันติชิณพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขรพ.โคราชเมโมเรียลนครราชสีมายินดีเข้าร่วมโครงการ 
24 นางประภาศิริแยนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยะรังปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ
25 นางอำภาทวีพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
26 นางสาววลัยลักษณ์อุดารักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อากาศอำนวยสกลนครยินดีเข้าร่วมโครงการ 
27 นางสาวกนกรัตน์ศรีนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อากาศอำนวยสกลนครยินดีเข้าร่วมโครงการ 
28 นางชมพูนุชวงษ์จันลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นยินดีเข้าร่วมโครงการ 
29 นางพรทิพย์วงษ์หนองหอยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หนองเรือขอนแก่นยินดีเข้าร่วมโครงการ
30 นางอนุสราปลัดสงครามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปะนาเระปัตตานีไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการ 
31 นางสาววันทนีย์ทิพชาติพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรรพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโรสกลนครยินดีเข้าร่วมโครงการ
32 นางบุษบาธรรมวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.น่านน่านยินดีเข้าร่วมโครงการ 
33 นางสาวอุมาพรลาประวัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หัวตะพานอำนาจเจริญยินดีเข้าร่วมโครงการ 
34 นางฑิตฐิตาวงศาโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์อุบลราชธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
35 นางพิลาสินีมารุจิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำปางลำปางยินดีเข้าร่วมโครงการ 
36 นายพงศ์สิงห์พูลทองเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.ปากพลีนครนายกยินดีเข้าร่วมโครงการ
37 นางสุพรรณีธรรมิภักดิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ
38 นางปวีณาบุญชูวงศ์พยาบาลวิชาชีพรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการ 
39 นายกฤธนพัฒน์ไกยราชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นางรองบุรีรัมย์ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
40 นางสาวนันท์นภัสบัวไขพยาบาลวิชาชีพรพ.เมืองจันทร์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ
41 นายจีรศักดิ์สัวขุนทดพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ค้อวังยโสธรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
42 นางมาเรียมลาเต๊ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยะหริ่งปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ
43 นายณัฐกมลพลเพชรพยาบาลวิชาชีพรพ.ตะโหมดพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
44 นางพิมพ์วราห์ภุชงค์ปทุมมาสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ตรังตรังยินดีเข้าร่วมโครงการ
45 นางสาวจิภัสร์ทรัญชน์เต็งรังนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สทิงพระสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
46 นางจิตตราศรีมหาดไทยพยาบาลวิชาชีพชำนาญรพ.โคกโพธิ์ปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
47 นางแวรุสณีเต๊ะเจะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปัตตานีปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
48 นางวราภรณ์แท่นสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
49 นางนงนุชมนตรีกุล ณ อยุธยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.คลองหอยโข่งสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
50 นางกัญจน์รัตน์จันทราทิพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยโสธรยโสธรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
51 นางสาวอาทิตยาศรีม่วงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่สอดตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
52 นางสาวศรัญญาแก้วสุวรรณ์นักวิชาการสาธารณสุขรพ.บางกล่ำสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
53 นางสาวธยานีทองจุ้นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
54 นางสาวสุภัสราภรณ์แสงกล้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พนมไพรร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
55 นางศลิษาสรรวิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่ระมาดตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
56 นางวารุณีนาสินพูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หัวตะพานอำนาจเจริญยินดีเข้าร่วมโครงการ 
57 นางเดือนรองามแป้นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
58 นางสาวสุธิดาเผ่าเสรีชัยพยาบาลวิชาชีพรพ.ท่าสองยางตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
59 นางสาวศศิวิมลป้องเพชรนักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการรพ.ไทยเจริญยโสธรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
60 นางสาวนันทิชานันทิภากรนักวิชาการสาธารณสุขรพ.อุ้มผางตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
61 นายพิชาญานันท์สมพรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.อมก๋อยเชียงใหม่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
62 นายรัชพลวิรุฬห์อาชานักวิชาการสาธารณสุขรพ.บ้านตากตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
63 นางอรุณีจันทร์แสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ภูเขียวชัยภูมิยินดีเข้าร่วมโครงการ
64 นางวนารีวิชัยดิษฐนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
65 นางตีรณีกำภูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เทพาสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ
66 นางปพิชญาสิงห์ชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ธวัชบุรีร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ
67 นางสาวจันทรสารชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.จังหารร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
68 นางนิธิพรศรีเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กระแสสินธุ์สงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
69 นางธัญลักษณ์ไชยสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บางกล่ำสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
70 นางพรศรีสิงห์ชูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำทับกระบี่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
71 นางจอมมณีศฤงคาร์นันต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ถลางภูเก็ตยินดีเข้าร่วมโครงการ 
72 นางสาวศุพรรณี​ตั้งภักดี​พยาบาลวิชาชีพ​ชำนาญ​การ​พิเศษ​รพ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
73 นางโสภาพรรณเกตุแทนพยาบาลวิชาชีพรพ.บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
74 นางเพียงกมลอิแอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สะบ้าย้อยสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
75 นางอรอุมาแทนบุญพบาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ระโนดสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
76 นางบุ​ณร​ฎา​นาม​แก้ว​พยาบาล​วิชาชีพ​รพ.ควนเนียงสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
77 นางพัทธนันท์เอี๋ยวสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แก้งคร้อชัยภูมิยินดีเข้าร่วมโครงการ 
78 นางสุจินไชยชาญยุทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สะเดาสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
79 นางปิยวรรณจิตพนมกาญจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิยินดีเข้าร่วมโครงการ
80 นางสาวอุมาลีแซ่หลีพยาบาลวิชาชีพรพ.ปาดังเบซาร์สงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
81 นางณัฐกมลพลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ตะโหมดพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
82 นางสาววริศราแผ่นทองนวก.สาธารณสุขโรงพยาบาลฉลองภูเก็ตยินดีเข้าร่วมโครงการ 
83 นางศิริเพ็ญคุณุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วารินชำราบอุบลราชธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
84 นางสาวธีรารัตน์หม่อมปลัดพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลฉลองภูเก็ตยินดีเข้าร่วมโครงการ 
85 นางเอมอรจ่าภาพยาบาลวิชาชีพชำราญการรพ.ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
86 นางอุมาพรทาหาวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
87 นางบุรีจันทร์ฟ้าเลื่อมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หนองพอกร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
88 นางสาวพิมพ์รภัสโสมจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ย่านตาขาวตรังยินดีเข้าร่วมโครงการ 
89 นางสาววิภารัตน์แตงเทศพยาบาลวิชาชีพรพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
90 นางสาววรนันคล้ายหงษ์ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรียินดีเข้าร่วมโครงการ 
91 นางนาฏอนงค์เจริญวัฒนาวาณิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เสลภูมิร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
92 นางเข็มสิริผันผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปะทิวชุมพรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
93 นางปัณณ์ธนัชจำปาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พระพุทธบาทสระบุรียินดีเข้าร่วมโครงการ 
94 นางวิลัยซาเหลาพยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​รพ.หว้านใหญ่มุกดาหารยินดีเข้าร่วมโครงการ 
95 นางสาวเพ็ญ​ศรี​ปัญญา​เฉียบ​พยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​รพ.หว้านใหญ่มุกดาหารยินดีเข้าร่วมโครงการ 
96 นางมลิวรรณ์ชูดำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.ป่าพะยอมพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ
97 นางศศิประภาจีนหนูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เขาพนมกระบี่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
98 นางนุชรีย์ทองเจิมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อ่าวลึกกระบี่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
99 นายธงรบทองเรืองนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.สิงหนครสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ
100 นางสินีนาฏเนาว์สุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สิงหนครสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
101 นางสาวนางสาวลาตีฝ๊ะโดยหลีนักวิชาการสาธารณสุขรพ.นาหม่อมสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
102 นางสุนีย์เส็งศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญรพ.นครปฐมนครปฐมยินดีเข้าร่วมโครงการ 
103 นางสาววัชราภรณ์หุนตระนีพยาบาลรพ.นางรองบุรีรัมย์ยินดีเข้าร่วมโครงการ
104 นางจินตะนานามบุญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แจ้ห่มลำปางยินดีเข้าร่วมโครงการ
105 นางพรเพ็ญแก้วยกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เสนางคนิคมอำนาจเจริญยินดีเข้าร่วมโครงการ
106 นางสาวซานูล่านิลสกุลนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรพ.ละงูสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
107 นางยุพาทองปัญจาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.รัตภูมิสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
108 นางกฤษณาเกิดชาตรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.รัตภูมิสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
109 นางซาโลนีสาดาเร่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ละงูสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
110 นางสุทธิพรเพชรกาฬพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ควนกาหลงสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
111 นางมยุรีเกียรติธนภูษิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ควนกาหลงสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
112 นางวิดา​พ​รณ์​กุ​มมาร​พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​รพ.นาหม่อมสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
113 นางรัชนีจันทร์​รอดพยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​รพ.นาหม่อมสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
114 นางชื่นจิตชาญจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
115 นายจิตรศรีกะชาพยาบาลวิชาชีพรพ.ศรีรัตนะศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
116 นางดวงตะวันภูมลีพยาบาลวิชาชีพรพ.เมืองจันทร์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
117 นางกชภัสอรุณโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พยุห์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
118 นางวิไลวรรณ​วงค์​จันทร์​พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.มุกดาหารมุกดาหารยินดีเข้าร่วมโครงการ 
119 นายสิรวิชญ์สุริยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วังเหนือลำปางยินดีเข้าร่วมโครงการ