รายชื่อหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมจัดบริการ Index partner testing ใหม่

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจัดบริการ Index partner testing
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าร่วมโครงการไฟล์แนบแก้ไข
1 นางสาวนฤมลลือชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เวียงแก่นเชียงรายยินดีเข้าร่วมโครงการ 
2 นางสาวกรกนกชำกรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญหารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครยินดีเข้าร่วมโครงการ 
3 นางสาวพิชิตาภรณ์สุนทโรจน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.บ้านผืออุดรธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
4 นางสุรัสวดีเกาฏีระพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่สายเชียงรายยินดีเข้าร่วมโครงการ 
5 นางสาวนรินทรรักษาเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
6 นางสาวจอมขวัญไพรบึงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สูงเนินนครราชสีมายินดีเข้าร่วมโครงการ 
7 นางสาววีณ์ณัชชาเกิดแพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พุทธมณฑลนครปฐมยินดีเข้าร่วมโครงการ 
8 นายสันติชิณพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขรพ.โคราชเมโมเรียลนครราชสีมายินดีเข้าร่วมโครงการ 
9 นางประภาศิริแยนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยะรังปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ
10 นางอำภาทวีพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
11 นางสาววลัยลักษณ์อุดารักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อากาศอำนวยสกลนครยินดีเข้าร่วมโครงการ 
12 นางสาวกนกรัตน์ศรีนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อากาศอำนวยสกลนครยินดีเข้าร่วมโครงการ 
13 นางชมพูนุชวงษ์จันลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บ้านไผ่ขอนแก่นยินดีเข้าร่วมโครงการ 
14 นางพรทิพย์วงษ์หนองหอยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หนองเรือขอนแก่นยินดีเข้าร่วมโครงการ
15 นางอนุสราปลัดสงครามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปะนาเระปัตตานีไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการ 
16 นางสาววันทนีย์ทิพชาติพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรรพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโรสกลนครยินดีเข้าร่วมโครงการ
17 นางบุษบาธรรมวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.น่านน่านยินดีเข้าร่วมโครงการ 
18 นางสาวอุมาพรลาประวัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หัวตะพานอำนาจเจริญยินดีเข้าร่วมโครงการ 
19 นางฑิตฐิตาวงศาโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์อุบลราชธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
20 นางพิลาสินีมารุจิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำปางลำปางยินดีเข้าร่วมโครงการ 
21 นายพงศ์สิงห์พูลทองเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.ปากพลีนครนายกยินดีเข้าร่วมโครงการ
22 นางสุพรรณีธรรมิภักดิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ
23 นางปวีณาบุญชูวงศ์พยาบาลวิชาชีพรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการ 
24 นายกฤธนพัฒน์ไกยราชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นางรองบุรีรัมย์ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
25 นางสาวนันท์นภัสบัวไขพยาบาลวิชาชีพรพ.เมืองจันทร์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ
26 นายจีรศักดิ์สัวขุนทดพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ค้อวังยโสธรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
27 นางมาเรียมลาเต๊ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยะหริ่งปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ
28 นายณัฐกมลพลเพชรพยาบาลวิชาชีพรพ.ตะโหมดพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
29 นางพิมพ์วราห์ภุชงค์ปทุมมาสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ตรังตรังยินดีเข้าร่วมโครงการ
30 นางสาวจิภัสร์ทรัญชน์เต็งรังนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สทิงพระสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
31 นางจิตตราศรีมหาดไทยพยาบาลวิชาชีพชำนาญรพ.โคกโพธิ์ปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
32 นางแวรุสณีเต๊ะเจะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปัตตานีปัตตานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
33 นางวราภรณ์แท่นสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
34 นางนงนุชมนตรีกุล ณ อยุธยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.คลองหอยโข่งสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
35 นางกัญจน์รัตน์จันทราทิพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยโสธรยโสธรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
36 นางสาวอาทิตยาศรีม่วงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่สอดตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
37 นางสาวศรัญญาแก้วสุวรรณ์นักวิชาการสาธารณสุขรพ.บางกล่ำสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
38 นางสาวธยานีทองจุ้นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
39 นางสาวสุภัสราภรณ์แสงกล้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พนมไพรร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
40 นางศลิษาสรรวิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่ระมาดตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
41 นางวารุณีนาสินพูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หัวตะพานอำนาจเจริญยินดีเข้าร่วมโครงการ 
42 นางเดือนรองามแป้นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
43 นางสาวสุธิดาเผ่าเสรีชัยพยาบาลวิชาชีพรพ.ท่าสองยางตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
44 นางสาวศศิวิมลป้องเพชรนักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการรพ.ไทยเจริญยโสธรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
45 นางสาวนันทิชานันทิภากรนักวิชาการสาธารณสุขรพ.อุ้มผางตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
46 นายพิชาญานันท์สมพรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.อมก๋อยเชียงใหม่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
47 นายรัชพลวิรุฬห์อาชานักวิชาการสาธารณสุขรพ.บ้านตากตากยินดีเข้าร่วมโครงการ 
48 นางอรุณีจันทร์แสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ภูเขียวชัยภูมิยินดีเข้าร่วมโครงการ
49 นางวนารีวิชัยดิษฐนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
50 นางตีรณีกำภูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เทพาสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ
51 นางปพิชญาสิงห์ชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ธวัชบุรีร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ
52 นางสาวจันทรสารชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.จังหารร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
53 นางนิธิพรศรีเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กระแสสินธุ์สงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
54 นางธัญลักษณ์ไชยสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บางกล่ำสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
55 นางพรศรีสิงห์ชูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำทับกระบี่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
56 นางจอมมณีศฤงคาร์นันต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ถลางภูเก็ตยินดีเข้าร่วมโครงการ 
57 นางสาวศุพรรณี​ตั้งภักดี​พยาบาลวิชาชีพ​ชำนาญ​การ​พิเศษ​รพ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
58 นางโสภาพรรณเกตุแทนพยาบาลวิชาชีพรพ.บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
59 นางเพียงกมลอิแอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สะบ้าย้อยสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
60 นางอรอุมาแทนบุญพบาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ระโนดสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
61 นางบุ​ณร​ฎา​นาม​แก้ว​พยาบาล​วิชาชีพ​รพ.ควนเนียงสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
62 นางพัทธนันท์เอี๋ยวสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แก้งคร้อชัยภูมิยินดีเข้าร่วมโครงการ 
63 นางสุจินไชยชาญยุทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สะเดาสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
64 นางปิยวรรณจิตพนมกาญจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิยินดีเข้าร่วมโครงการ
65 นางสาวอุมาลีแซ่หลีพยาบาลวิชาชีพรพ.ปาดังเบซาร์สงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
66 นางณัฐกมลพลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ตะโหมดพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ 
67 นางสาววริศราแผ่นทองนวก.สาธารณสุขโรงพยาบาลฉลองภูเก็ตยินดีเข้าร่วมโครงการ 
68 นางศิริเพ็ญคุณุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วารินชำราบอุบลราชธานียินดีเข้าร่วมโครงการ 
69 นางสาวธีรารัตน์หม่อมปลัดพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลฉลองภูเก็ตยินดีเข้าร่วมโครงการ 
70 นางเอมอรจ่าภาพยาบาลวิชาชีพชำราญการรพ.ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
71 นางอุมาพรทาหาวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
72 นางบุรีจันทร์ฟ้าเลื่อมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หนองพอกร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
73 นางสาวพิมพ์รภัสโสมจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ย่านตาขาวตรังยินดีเข้าร่วมโครงการ 
74 นางสาววิภารัตน์แตงเทศพยาบาลวิชาชีพรพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระสุราษฎร์ธานียินดีเข้าร่วมโครงการ
75 นางสาววรนันคล้ายหงษ์ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรียินดีเข้าร่วมโครงการ 
76 นางนาฏอนงค์เจริญวัฒนาวาณิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เสลภูมิร้อยเอ็ดยินดีเข้าร่วมโครงการ 
77 นางเข็มสิริผันผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปะทิวชุมพรยินดีเข้าร่วมโครงการ 
78 นางปัณณ์ธนัชจำปาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พระพุทธบาทสระบุรียินดีเข้าร่วมโครงการ 
79 นางวิลัยซาเหลาพยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​รพ.หว้านใหญ่มุกดาหารยินดีเข้าร่วมโครงการ 
80 นางสาวเพ็ญ​ศรี​ปัญญา​เฉียบ​พยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​รพ.หว้านใหญ่มุกดาหารยินดีเข้าร่วมโครงการ 
81 นางมลิวรรณ์ชูดำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.ป่าพะยอมพัทลุงยินดีเข้าร่วมโครงการ
82 นางศศิประภาจีนหนูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เขาพนมกระบี่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
83 นางนุชรีย์ทองเจิมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อ่าวลึกกระบี่ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
84 นายธงรบทองเรืองนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.สิงหนครสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ
85 นางสินีนาฏเนาว์สุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สิงหนครสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
86 นางสาวนางสาวลาตีฝ๊ะโดยหลีนักวิชาการสาธารณสุขรพ.นาหม่อมสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
87 นางสุนีย์เส็งศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญรพ.นครปฐมนครปฐมยินดีเข้าร่วมโครงการ 
88 นางสาววัชราภรณ์หุนตระนีพยาบาลรพ.นางรองบุรีรัมย์ยินดีเข้าร่วมโครงการ
89 นางจินตะนานามบุญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แจ้ห่มลำปางยินดีเข้าร่วมโครงการ
90 นางพรเพ็ญแก้วยกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เสนางคนิคมอำนาจเจริญยินดีเข้าร่วมโครงการ
91 นางสาวซานูล่านิลสกุลนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรพ.ละงูสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
92 นางยุพาทองปัญจาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.รัตภูมิสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
93 นางกฤษณาเกิดชาตรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.รัตภูมิสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
94 นางซาโลนีสาดาเร่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ละงูสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
95 นางสุทธิพรเพชรกาฬพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ควนกาหลงสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
96 นางมยุรีเกียรติธนภูษิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ควนกาหลงสตูลยินดีเข้าร่วมโครงการ 
97 นางวิดา​พ​รณ์​กุ​มมาร​พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​รพ.นาหม่อมสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
98 นางรัชนีจันทร์​รอดพยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​รพ.นาหม่อมสงขลายินดีเข้าร่วมโครงการ 
99 นางชื่นจิตชาญจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
100 นายจิตรศรีกะชาพยาบาลวิชาชีพรพ.ศรีรัตนะศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
101 นางดวงตะวันภูมลีพยาบาลวิชาชีพรพ.เมืองจันทร์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
102 นางกชภัสอรุณโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พยุห์ศรีสะเกษยินดีเข้าร่วมโครงการ 
103 นางวิไลวรรณ​วงค์​จันทร์​พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.มุกดาหารมุกดาหารยินดีเข้าร่วมโครงการ 
104 นายสิรวิชญ์สุริยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วังเหนือลำปางยินดีเข้าร่วมโครงการ