ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Youth friendly service

    ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Youth friendly service วันที่ 19/6/2567 - 21/6/2567
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายวิทยากองสะดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
2 นายภัทรศรีศศิธรนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
3 นายสกลภัทรพรศิรินักวิชาการสาธารณสุขรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
4 นางสุรีพรอินทนพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางเนตรณพิศ มณีโชติ
5 นายสุรำพันธ์สุรำไพนายแพทย์ชำนาญการรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นายตะวันดาศักดิ์นักสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.กุมภวาปีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางเนตรณพิศมณีโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสุรีพร อินทนพ
8 นางสาวร่มโพธิ์โนรินทร์พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการรพ.ปากช่องนานานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
9 นางศิริเพ็ญคุณุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วารินชำราบอุบลราชธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางสาวอักฌ์ษราภัคฑิ์เรือนเพ็ชอาณัณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ตากสินกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นายอนุกูลศิรินนท์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
12 นางกรรณิกาอมาตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวธมลวรรณโม่วงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 นางสาวชุดาภามากดีพยาบาลปฏิบัติการรพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่นางสาวไอญารินธร อุ้มบุญ
16 นางสาวไอญารินธรอุ้มบุญนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่นางสาวชุดาภา มากดี
17 นางสาวสุดาพรวงศ์ปัญญาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอุบลราชธานีพักคู่นางปนัดดา น้อยทรง
18 นางปนัดดาน้อยทรงเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอุบลราชธานีพักคู่นางสาวสุดาพร วงศ์ปัญญา
19 นายมนัสไพศาลบวรศรีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางลำดวนอินทุสรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นางรุจิราสัมพันธรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
22 นางสาวสุดาประสิทธิวรวิทย์พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางสาวศิราณีคุณาจารย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นางสาวปวีณาพรมกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
25 นพ.บดินทร์ลุกยี้นายแพทย์ปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 นางณัฐชยาแก้วโภคานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกลุ่มงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางกมลบ้านสระพยาบาลวิชาปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 นางอัจฉราลอยมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นางสาวหนึ่งฤทัยคำมรรคเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
30 นางสาวเสาวลักษณ์ทับไทรนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ถลางภูเก็ตพักคู่นางสาวอิทธิรัตน์ อ๋องสกุล
31 นางสาวอิทธิรัตน์อ๋องสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ถลางภูเก็ตพักคู่นางสาวเสาวลักษณ์ ทับไทร
32 นางชลิดาอนุสุริยาเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้