ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview) และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก Empathic listening

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 23/5/2565 - 24/5/2565
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางอรดีโชติเสนพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สิรินธรกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางจตุพรภักดีวงศ์เทพพยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางศืริพรบุญขาลีพยาบาลพยาบาลรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางวันวิสาข์ทิมมานพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.นพรัตนราชธานีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นางณิชาดาพัฒนสงค์พยาบาลปฏิบัติการ ระดับ7HIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางวัชรีย์ปัญจภาคีนุกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธาณสุข43 มีนบุรีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางสาวอัมราปานพยัพพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางนพพรเจนภูมิใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTกรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณสุข29ช่วงนุชเนตร สำนักอนามัยกทม.ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางสาวแววมยุราทรายหมอ​พยาบาลวิชาชีพ​ปฏิบัติการ​HIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางสาวจุฑามณีมูลวงษ์เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาผู้ประสานงานรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นางสาวปริศนาวงหารเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาผู้ประสานงานรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นายศศิประภาคำธิเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาผู้ประสานงานรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวสายสมรศิริทรัพย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 ภก.วัชรานุกูลบุญเลิศเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.สร้างคอมอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นางสาววาสิตาช้างมณีนักวิชาการสาธารณสุขผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางเนตรณพิศมณีโชติพยาบาลวืชาชีพชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
18 นายอมรชัยไตรคุณากรวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางสาววราพรพิมศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางสาวสุชัญญาญ์ด้วงมั่งนักวิชาการด้านการดูแลรักษา สนับสนุนงานด้านเอชไอวี/ เอดส์HIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพองค์การแฟมิลี่เฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI360)กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นางสาวนันทิกานิลมัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข26เจ้าคุณพระประยุรวงศ์กรุงเทพฯไม่ประสงค์จองห้องพัก 
22 นางสาวนาตยาเปลี่ยนเพ็งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวากรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
23 นางทัศนีย์ศรีสุทธิกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข9 ประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นางสาวสุดารัตน์บัวพลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นายชาครทิวทัศน์นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
26 นางสาวชนิสราธุวะคำนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางสาวชุลีมาศจิตบรรจงCase Managerส่งต่อและดูแลเคสARTอาการคงที่รับยาต่อเนื่องศูนย์บริการสาธารณสุข51 จตุจักรกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 นางสาวพรรณนิภาสุวรรณจรัสนักจิตวิทยาชำนาญการcouselerศูนย์บริการสาธารณสุข51 จตุจักรกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นางกรรณิกาอมาตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองกรุงเทพฯไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางสาวธมลวรรณโม่วงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
31 นางพรทิพย์สุนทรนันทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโลกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นางสาวมนต์ทิวาสุนันตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่พักคู่นางสาวชลธิชา นรินทร์
33 นางนวรัตน์ภาคพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 นายชัยชาญดอกนาคพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นายฮาซันไร่ใหญ่นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
36 นายณัฐพิพัฒน์เที่ยงธรรมนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางสาวปาริฉัตรผลทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข4ดินเเดงกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางสาวชณัฐมาศสะเดาพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นางสาวณัฐพรรัตนจารุพักตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
40 นางสาววันทนีย์ธารณธนบูลย์นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
41 นางสาวณริศราโพธิ์อามาตย์ผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวเอ็มวิกา แสงชาติ
42 นางสาวเอ็มวิกาแสงชาตินักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวณริศรา โพธิ์อามาตย์
43 นางสาวจิตรลดารูปสูงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
44 นายตรีเพชรบัวขาว้เจ้าหน้าที่ส่งต่อและข้อมูลบริการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นายภานุรุจ โสดาสร้อย
45 นายวิศรุตแวงไทยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.มัญจาคีรีขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
46 นางสาวจรรยารัตน์ทะมังกลางเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสุปราณี นาประเสริฐ
47 นางสุปราณีนาประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวจรรยารัตน์ ทะมังกลาง
48 นางสุจิตราหงษ์ยนต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางหลั่งพร อุตรศาสตร์
49 นางหลั่งพรอุตรศาสตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสุจิตรา หงษ์ยนต์
50 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางสาวชลธิชานรินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสาวมนต์ทิวา สุนันตา
52 นางสาวนิตยาอินทร์ศรีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
53 นางสาวจรรยาทัศแก้วนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
54 นางกนกรัตน์เลิศไตรภพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
55 พญ.สุรีรัตน์วัชรสุวรรณเสรีนายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์รพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
56 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
57 นายกฤตฎิภัทรลุนจันทาCase Manager Prevention (ACT-PREV-UD)เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
58 นางสาววลัยลักษณ์สมแสนผู้ประสานงานโครงการ ACT-PREV-UDผู้ประสานงานรพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
59 นายธนวุธกาฬภักดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
60 นางสาวกัทลีหารคุโนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการPM โรคเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไวรัสตับอักเสบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
61 นางรงรองหมั่นวิชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.หนองวัวซออุดรธานีพักคู่นางอังคณา ขันธวิชัย
62 นายยุทธพลพิมพ์ภานักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
63 นางอังคณาขันธวิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.หนองหานอุดรธานีพักคู่นางรงรอง หมั่นวิชา
64 นางสาวชิดชนกศรีสร้างคอมนักวิชาการสาธารณสุขผู้ประสานงานรพ.สร้างคอมอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
65 นายภานุรุจโสดาสร้อยเจ้าหน้าที่จัดบริการส่งต่อข้อมูลบริการเจ้าหน้าที่ส่งต่อข้อมูลบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นายตรีเพชร บัวขาว
66 นางสาวพรนิภาหาญละครพยาบาลเชี่ยวชาญHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
67 น.ท.หญิงรัตติมารู้ทำนองพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
68 น.ต.หญิงมนัสนันท์ง้าวทองพยาบาลวิชาชีพพยาบาลNurseCaseManagerHIVรพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
69 นางสาวฐิติกานต์กาลเทศพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
70 นางลัดดาวัลย์เพชรรู้แจ้งพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
71 นางสาวฟ้าใสจันทร์หอมcase managerผู้ประสานงานรพ.ปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
72 นายศิริกานดาคีรีรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
73 นางสาวสมพรวัฒนวิศิษฏ์สิริพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.ปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
74 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก