ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation interview) และทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก Empathic listening

    รายชื่อเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing วันที่ 23/5/2565 - 24/5/2565