อบรมพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ปีงบประมาณ 2565

    รายชื่อเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing วันที่ 26/5/2565 - 27/5/2565