อบรมพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ปีงบประมาณ 2565

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 26/5/2565 - 27/5/2565
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางเนตร์นภาพรฐิตานนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทชัยนาทไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสาวพลอยลดาเอี่ยมวราฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วิเศษชัยชาญอ่างทองไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 ภญ.ภัทรพรอินทนะเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.วิเศษชัยชาญอ่างทองไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางสาวธิดารัตน์เข้มพิมพ์พยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.หันคาชัยนาทไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นางสาวพีรยาขจรพันธ์นายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์รพ.หันคาชัยนาทไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางสาวสุรีวัลย์เปรมปรีนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางสาวศิริพรรณรุ่งอรุณสุนทรเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ห้วยพลูนครปฐมไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางสาวสุภาภรณ์​รอดโพธิ์ทอง​พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​HIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.นครชัยศรีนครปฐมพักคู่นางสุพัตรา พรหมมินทร์
9 นางสุพัตราพรหมมินทร์พยาบาล วิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.ห้วยพลูนครปฐมพักคู่นางสาวสุภาภรณ์? รอดโพธิ์ทอง?
10 นางสาวดวงสุรีย์รื่นรสพยาบลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.กบินทร์บุรีปราจีนบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
11 ภญ.ศศิธรเอี่ยมใจบุญเภสัชกรเภสัชกรรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นายนพ.พรเทพวัฒนศรีสาโรชนายแพทย์เชี่ยวชาญแพทย์รพ.กบินทร์บุรีปราจีนบุรีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
13 นางสาวสุกัญญาสุคนธ์พยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วังน้ำเย็นสระแก้วพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
14 นางสาวจีรนันท์กอบัวกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วังสมบูรณ์สระแก้วพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 ภญ.กาญจนาทองเกิดเภสัชกรเภสัชกรรพ.วังสมบูรณ์สระแก้วพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
16 นพ.วรินทรแนบเนียนนายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์รพ.วังสมบูรณ์สระแก้วพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
17 นายณัฐพงษ์จุ้ยแตงนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองอ่างทองไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นางสาวทิฆัมพรสืบสมุทรเจ้าหน้าที่ธุรการคีย์ข้อมูลงานเอดส์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางสาวนภาพรบุญมั่นเจ้าหน้าที่ธุรการคีย์ข้อมูลงานเอดส์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางสาววรนันคล้ายหงษ์พยาบาลHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นางนิตยาคะนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจิตเวชและยาเสพติดรพ.หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพักคู่นางโสภิดา สหัสสพาศน์
22 นางสาวรัชนีกรขาวละเอียดเภสัชกรเภสัชกรรพ.หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพักคู่นางเจนจิรา ศรีทอง
23 นางเจนจิราศรีทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานANCรพ.หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพักคู่นางสาวรัชนีกร ขาวละเอียด
24 นางโสภิดาสหัสสพาศน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีพักคู่นางนิตยา คะนา
25 นางสาวณัฐพัลเวชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วัฒนานครสระแก้วพักคู่นางสาวปณิตตรา เรียบประดิษฐ์
26 นางสาวปณิตตราเรียบประดิษฐ์นายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์รพ.วัฒนานครสระแก้วพักคู่นางสาวณัฐพัล เวชการ
27 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์งามวงษ์นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสระแก้วพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
28 นางสาวณัฐณิชาพันธรรมเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.เขาฉกรรจ์สระแก้วพักคู่นางชัยพร สุธร
29 นาวาโทหญิงนวรัตน์ฉัตรอินทร์พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
30 นาวาตรีหญิงจารุวรรณแย้มกลิ่นพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
31 นางชัยพรสุธรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.เขาฉกรรจ์สระแก้วพักคู่นางสาวณัฐณิชา พันธรรม
32 นางสาวสุภัทราลามีเภสัชกรเภสัชกรรพ.คลองหาดสระแก้วพักคู่นางสุรีวรรณ ทองอ่อน
33 นางสุรีวรรณทองอ่อนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.คลองหาดสระแก้วพักคู่นางสาวสุภัทรา ลามี
34 พญ.ฟ้าครามสุวัฒน์พิศาลกิจนายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์รพ.เกาะช้างตราดพักคู่นางสาวดวงใจ พันธุมาศ
35 นางสาวอักษิพรศิลป์สอนเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.เกาะช้างตราดพักคู่นางสาวนัฐติยาพร ผากำเนิด
36 นางสาวดวงใจพันธุมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.เกาะช้างตราดพักคู่พญ.ฟ้าคราม สุวัฒน์พิศาลกิจ
37 นางสาวนัฐติยาพรผากำเนิดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดตราดพักคู่นางสาวอักษิพร ศิลป์สอน
38 นางสาววันทิพย์ม้าบุญสง่าพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีพักคู่นางณัฐพร ไชยประดิษฐกุล
39 นางสาวมาลินีเวชสุขประธานชมรมเพื่อนที่รู้ใจ โรงพยาบาลท่าใหม่องค์กรภาคประชาสังคมรพ.ท่าใหม่จันทบุรีพักคู่นางมนต์ทิพย์ อาจมาก
40 นายธนภัทรโสตะจินดาเภสัชกรเภสัชกรรพ.คลองขลุงกำแพงเพชรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
41 นางจิรภาสมณีเวียงดอนก่อนักวิชาการสาธารณสุขHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.คลองขลุงกำแพงเพชรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
42 นางสาวปุณณดาโภคพิบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ตราดตราดพักคู่นางสาวจารินี อภิวาท
43 นางสาวนพรัตน์นงลักษณ์นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีชลบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นางมนต์ทิพย์อาจมากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือ พยาบาลวิชาชีพรพ.ท่าใหม่จันทบุรีพักคู่นางโสภิดา สหัสสพาศน์
45 นางสาวกัญญาลักษณ์เครืออินทร์นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้ประสานงานเอดส์)นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองระยองพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
46 นางสาวอรอนงค์ประกอบดีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่นางสาวพิมพ์ชนก ปะดุกะ
47 นางสาวพิมพ์ชนกปะดุกะเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่นางสาวอรอนงค์ ประกอบดี
48 นางสาวจารินีอภิวาทเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ตราดตราดพักคู่นางสาวปุณณดา โภคพิบูลย์
49 นางสาวประภาพรปุ่มสันเทียะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
50 นายทณาศักดิ์ปั้นทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
51 นางสาวอุษาจันทร์กลิ่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพิจิตรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
52 นางวรรษชลอนันธวัชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีพักคู่นางสาวปณิษรา จันทรวิมูล
53 นายณัฐปฎลนุชสุขเภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.บางมูลนากพิจิตรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
54 นางสาวจิราพรบุญสารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.บางมูลนากพิจิตรพักคู่พญ.บุษรินทร์ มุ้ยแก้ว
55 นางศิริพรกลมเกลียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ประสานงานรพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
56 พญ.บุษรินทร์มุ้ยแก้วแพทย์แพทย์รพ.บางมูลนากพิจิตรพักคู่นางสาวจิราพร บุญสาร
57 นางสาวกัทลีหารคุโนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการPM โรคเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไวรัสตับอักเสบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
58 นางสาวปณิษราจันทรวิมูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์พักคู่นางวรรษชล อนันธวัช
59 นางสุวรรณีศรีปราชญ์นักวิชาการหลักประกันสุขภาพผู้ประสานงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรีสระบุรีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
60 นางน้ำทิพย์โปรยสุรินทร์เภสัชกรปฏิบัติการเภสัชกรรพ.ปากท่อราชบุรีพักคู่นางรดา สุทธาวาศ
61 นางรดาสุทธาวาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปากท่อราชบุรีพักคู่นางน้ำทิพย์ โปรยสุรินทร์
62 นางณัฐพรไชยประดิษฐกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีพักคู่นางสาววันทิพย์ ม้าบุญสง่า
63 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก