อบรมพัฒนาศักยภาพ หน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ครั้งที่ 2

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 13/6/2565 - 14/6/2565