ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน PrEP & Index partner testing (วันที่ 22–23 ก.ย. 2565)

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 22/9/2565 - 23/9/2565
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางสาวพิมพ์ชนกปะดุกะเภสัชกรปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรีชลบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
2 นายตรีเพชรบัวขาวเจ้าหน้าที่ส่งต่อและข้อมูลจัดบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
3 นางสาวสุภาวดีพงษ์ประภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
4 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
5 นางสาวนาตยาเปลี่ยนเพ็งพยาบา่ลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวากรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางสาวศศิพรบวบขมนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมานครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
7 นางสุริยงค์บุญประเชิญพยาบาลวิชาชีพรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพักเดี่ยว (เหมาทั้งห้อง) 
8 น.ต.หญิงมนัสนันท์ง้าวทองพยาบาลNurseCaseManagerHIVรพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาวจุฑามณีมูลวงษ์นักวิจัยผู้ช่วยรพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นายศศิประภาคำธิเจ้าหน้าให้คำปรึกษารพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางสาวนันทวรรณวงษ์ทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นางสาวบุณฑริกาแก้วกัญญาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางสาวจุฑาภัควัฒนศัพท์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางสาวสุนิสาศิลาสัมฤทธิ์ผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 นางนวลจันทร์คงทองวัฒนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางสาวเจมจิรามูลน้ำอ่างพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการรพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางสาวกุลธิมาเขียวไกลพยาบาลปฎิบัติการรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางเนตรณพิศ มณีโชติ
18 นางสาวกัทลีหารคุโนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรีสระบุรีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
19 นางสาวธมลวรรณโม่วงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางหนึ่งนุชสาริกะวณิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นางทวารัตน์โคตรภูเวียงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางหลั่งพร อุตรศาสตร์
22 นางหลั่งพรอุตรศาสตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางทวารัตน์ โคตรภูเวียง
23 นางวัชรีย์ปัญจภาคีนุกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 43  มีนบุรีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
24 นางกนกรัตน์เลิศไตรภพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักอนามัย กทมกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
25 นางกรรณิกาอมาตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข21 วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 นางสาวแววมยุรา​ทรายหมอ​พยาบาล​วิชาชีพ​ปฏิบัติการ​ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางสาวสายสมรศิริทรัพย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
28 นายยุทธภูมิศรีคำจีนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นายชัยชาญดอกนาคพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางพิณญาดาเหมือนชาตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
31 นางสาวนันทิกานิลมัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข26กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นางสาวปาริฉัตรผลทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 นางสาวสุดารัตน์บัวพลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยากรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นายนราศักดิ์บ่อหนานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
36 นางพรทิพย์สุนทรนันทพยาบาลวิชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางเนตรณพิศมณีโชติพยาบาลวิชชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสาวกุลธิมา เขียวไกล
38 นางปิยะพรบุญเกิดเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
39 นางสาวซูรียาจะนือรงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
40 นางสาวมณีรัตน์พิมพ์ศรพยาบาลวิชาชีพรพ.สมุทรปราการสมุทรปราการไม่ประสงค์จองห้องพัก 
41 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นไม่ประสงค์จองห้องพัก 
42 นางสาวกฤติยาเจริญสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตพักคู่นางจอมมณี ศฤงคาร์นันต์
43 นางสาวชลธิชานรินทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
44 นางจอมมณีศฤงคาร์นันต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตพักคู่นางสาวกฤติยา เจริญสุข
45 นางสาวปานหทัยสุนทราวิรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
46 นางสาวเกวลีศรีมะหิเจ้าหน้าที่ ARV คลินิกรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
47 นายพิพัฒนานนท์ทารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
49 นางศิริกานดาคีรีรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
50 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก