อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ด้วยการใช้ทักษะการฟังอย่างเข้าใจเชิงลึก (Deep Listening)

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม วันที่ 28/11/2565 - 30/11/2565
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นางทัศนีย์ศรีสุทธิกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 9  ประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสาวพรรณนิภาสุวรรณจรัสนักจิตวิทยาชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางสาวนันทิกานิลมัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
4 นางอรวรรณเอียดทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
5 นางสาวธมลวรรณโม่วงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวางกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
6 นางสาวสุดารัตน์บัวพลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยากรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นางหนึ่งนุชสาริกะวณิชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางสาวรุสนานีการิงนักจิตวิทยา​ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
9 นางสาวแววมยุราทรายหมอพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางสาวสายสมรศิริทรัพย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข61 สังวาลย์ ทัสนารมย์กรุงเทพไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางสาวนาตยาเปลี่ยนเพ็งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาสุข 64 คลองสามวากรุงเทพไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการศุนย์บริการสาธารณสูข29 ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
13 นางสาวปาริฉัตรผลทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
14 นางนวรัตน์ภาคพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
15 นางวัชรีย์ปัญจภาคีนุกุลพยาบาลวิชาชืพชำนาญการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
16 นางกรรณิกาอมาตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
17 นางกนกรัตน์เลิศไตรภพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นางพรทิพย์สุนทรนันทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโลกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นายชัยชาญดอกนาคพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตยกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางจารุณีอรุณเรื่อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พระนั่งเกล้านนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
21 นายตรีเพชรบัวขาวเจ้าที่ส่งต่อจัดบริการและข้อมูลบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ภก.พงศธร วิลัยศร
22 ภก.พงศธรวิลัยศรเภสัชกรรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นายตรีเพชร บัวขาว
23 นางภวิษย์พรวารีพยาบาลวิชาชีพรพ.โชคชัยนครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
24 นางกัลย์ณภัสวีรวัฒนโยธินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ป่าตองภูเก็ตพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
25 นางสาวซูรียาจะนือรงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
26 นางสาวอกนิษฐ์เลศักดิ์พยาบาลวิชาชีพรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
27 พ.ต.วรพงศ์นาสมทรงอายุรแพทย์โรคติดเชื้อรพ.พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
28 นางสาวฐาปณีย์จิรโชติธัญรัตน์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาฯ (CM)รพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสาววลัยลักษณ์ สมแสน
29 นางสาวพรรณีทำนุนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานีพักคู่นางสาวนรินทร รักษาเมือง
30 นางสาววลัยลักษณ์สมแสนผู้ประสานงานโครงการรพ.อุดรธานีอุดรธานีพักคู่นางสาวฐาปณีย์ จิรโชติธัญรัตน์
31 นางสาวนรินทรรักษาเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานีพักคู่นางสาวพรรณี ทำนุ
32 นางสาวพรชนกแก้วกิ่งนักสังคมสงเคราะห์​ปฏิบัติการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร​ไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 นายยุทธภูมิศรีคำจีนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 นางสาวปิโยรสเพ็ชรล้วนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ป่าตองภูเก็ตพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
35 นางสาวชณัฐมาศสะเดาพยาบาลวิชาชีพรพ.เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
36 นางนัยนาเปียกไธสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สร้างคอมอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
37 นางสุปราณีนาประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
38 นางสาวตระการตาแซ่ฉั่วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ตพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
39 นางสาวสุทธิญาภรณ์นาชัยเลิศพยาบาลวิชาชีพศูนย์แพทย์ชาตะผดุงขอนแก่นพักคู่นางสุจิตรา หงษ์ยนต์
40 นางสุจิตราหงษ์ยนต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์แพทย์ชาตะผดุงขอนแก่นพักคู่นางสาวสุทธิญาภรณ์ นาชัยเลิศ
41 นางสาวณริศราโพธิ์อามาตย์ผู้ประสานงานโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นายภานุรุจ โสดาสร้อย
42 นายภานุรุจโสดาสร้อยเจ้าหน้าที่จัดบริการส่งต่อข้อมูลบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นพักคู่นางสาวณริศรา โพธิ์อามาตย์
43 นางสาวนันทิยานิลปะกะพยาบาลวิชาชีพรพ.กลางกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นายทวีพิมพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.หนองเรือขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
45 นางสาวจอมขวัญไพรบึงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สูงเนินนครราชสีมาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
46 นางฑิตยาปาละศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หนองวัวซออุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
47 นางศิริกานดาคีรีรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ปทุมธานีปทุมธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
48 นางสาวพรนิภาหาญละครพยาบาลเชี่ยวชาญรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
49 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก