ประชุม “การพัฒนาคู่มือติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการ Index partner testing ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
   รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การพัฒนาคู่มือติดตามสนับสนุนฯ การจัดบริการ Index partner testing      
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดแก้ไข
1 นางพรรณีชัยโพธิ์ศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
2 นางเนตรณพิศมณีโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
3 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี