อบรม “พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้บริการปรึกษาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
  รายชื่ออบรม พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้บริการปรึกษาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดแก้ไข
1 นางสาวอรนีหมะสันพยาบาลวิชาชีพรพ.จะนะสงขลา
2 นางสาวศนันธฉัตรรอดภัยพยาบาลวิชาชีพรพร.ฉวางนครศรีธรรมราช
3 นางวรวดีบุญ​ช่วย​พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​รพ.ชุมพร​เขตร​อุดม​ศักดิ์​ชชุมพร
4 นายฐาปนาปาสันทรายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่
5 นายดนุพัฒน์ดวงแก้วเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาและดูแลสนับสนุนมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่
6 นายมานพอุทัยกรณ์ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัสนครราชสีมา
7 นางสาวญาณินทร​พาควารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระพรหมนครศรีธรรมราช
8 นายปริยกรเมืองมาหล้าเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย
9 นางสาวสิรินทรเย็นจิตต์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย
10 นางสุคนธาโชติวัฒนปรีชากุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสระใครหนองคาย
11 นางฟารีดาแมะเงาะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลหนองจิกปัตตานี
12 นางโชตนากาญจน์พรหมมาลีพยาบาลเทคนิคชำนาญงานโรงพยาบาลท่าชนะสุราษฎร์ธานี
13 นายเจษฎาพรทองงามประธานกลุ่มกลุ่มพะยูนศรีตรังตรัง
14 นางสาววันทิพย์ม้าบุญสง่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรี
15 นางสาวสุชญาแก้วกัลยาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นครพนมนครพนม
16 นางสาวอุมาพรพลประสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตะกั่วป่าพังงา
17 นายสุภัทรแผนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัสพิษณุโลก
18 นายธนาธิปจันสนาดเจ้าหน้าให้คำปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัสพิษณุโลก
19 นางวาทินีทิพจ้อยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสสจ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์
20 นางเข็มสิริผันผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปะทิวชุมพร
21 นางชลทริกาเชียงหนุ้นพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวน่าน
22 นายมนตร์ชัยโลหะการจิตอาสา(เดิม นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)สสจ.พังงาพังงา
23 นางจินตนาจันทร์หลวงพยาบาลวิชาชีพรพ.นครพนมนครพนม
24 นายไกรลาศโกษาแสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลนครพนมนครพนม
25 นางปรารถนาสวนสำราญพยาบาลวิชาชพชำนาญการรพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์
26 นายจตุรงค์วันกิ่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามูลนิธิเอ็มพลัสนครราชสีมา
27 นายธนวรรธน์เกิดจันทร์นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการรพ.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
28 นางปุณณภาไชยนามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อหนองคาย
29 นางภัทราลี้ตระกูลนำชัยพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อหนองคาย
30 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี