อบรม “การใช้แอปพลิเคชัน Raincoat ตัวช่วยในการทาน PrEP” และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-16.30 น.)
  รายชื่ออบรม การใช้แอปพลิเคชัน Raincoat ตัวช่วยในการทาน PrEP และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดแก้ไข
1 นางอารีย์ทะนอกเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร
2 นางชลิดาเลขาวิจิตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิกกรุงเทพมหานคร
3 นางสาวชลิตาเตียวตระกูลนายแพทย์รพ.ตรอนอุตรดิตถ์
4 นางเพชรรัตน์ดีวิจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ตรอนอุตรดิตถ์
5 นพ.กรวรรสเลิศรัตนกรธาดานายแพทย์ชำนาญการรพ.บรบือมหาสารคาม
6 ภญ.ณัฐถากรเหงี่ยมสมบัติเภสัชกรชำนาญการรพ.บรบือมหาสารคาม
7 นางวงเดือนเพชรสังหารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บรบือมหาสารคาม
8 นางสุนารีชูวารีพยาบลวิชาชีพชำนาญการรพ.ท่าโรงช้างสุราษฎร์ธานี
9 นางสุภาณีนันทะแสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม
10 นางพิมพ์วราห์ภุชงค์ปทุมมาสนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตรัง
11 นางสาวสุพรรณีธรรมิภักดิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
12 นางสาวรุ่งนภาบุญเคลือบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เชียงแสนเชียงราย
13 นายณัฐวุฒิพรหมน้อยนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
14 นางสาวอัจฉราอินทรทรัพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ท่าหลวงลพบุรี
15 นางสมาพรแก้วปนทองพยาบาลวาชีพชำนาญการรพ.ชัยบาดาลลพบุรี
16 นางกุลณัฐฐาอัครวีสีห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พัฒนานิคมลพบุรี
17 นพ.นฤพนธ์วุฒิเดชกำจรนายแพทย์ เชี่ยวชาญรพ.ชัยนาทนเรนทรชัยนาท
18 นายนฤพนธ์ว่องปลูกศิลป์นายแพทย์รพ.แม่ลาวเชียงราย
19 นางสาวพรทิพย์เพชรชื่นสกุลเภสัชกรปฏิบัติการรพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
20 นายวิจักขณ์พลอินทร์เภสัชกรปฎิบัติการรพ.รัษฎาตรัง
21 นางอรุณศรีมากเพ็งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.รัษฎาตรัง
22 นางสาวน้ำหวานพันธ์ขอนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีลพบุรี
23 นางสาวบุษราแก้วศรีงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
24 นางสาวสุภาณีกตัญญตาจิตต์เภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทยกรุงเทพมหานคร
25 นางสาวสิริวรรณอินคำปาเภสัชกรรพ.เทิงเชียงราย
26 นางปนัดดาจันทพาดผู้ประสานงานชมรมสายธารรพ.ดำเนินสะดวกราชบุรี
27 นายพงศธรโสมปานแพทย์รพ.ท่าฉางสุราษฎร์ธานี
28 นางดุษฎีอินปราพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สมเด็จพระญาณสังวรเชียงราย
29 พญ.พัชนีขาวผ่องนายแพทย์รพ.โพนทรายร้อยเอ็ด
30 นางสาวพลอยลดาเอี่ยมวราฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.วิเศษชัยชาญอ่างทอง
31 นางวาทิณีคนกรองดีเภสัชกรรพ.อู่ทองสุพรรณบุรี
32 นายปิยะแย้มบุญเรืองนักเทคนิคการแพทย์รพ.ตะกั่วป่าพังงา
33 นางสาวสุธินีติเยาว์เภสัชกรชำนาญการรพ.อู่ทองสุพรรณบุรี
34 นางวราพรชุติพงศ์ศาศวัตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.ดำเนินสะดวกราชบุรี
35 นางสาวสุรีย์พรรุกขชาติพยาบาลวิชาชีพรพ.สามโก้อ่างทอง
36 นางพิชามญชุ์ผิวนวลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บางเลนนครปฐม
37 นายสราวุธสิงห์ภิรมย์แพทย์รพ.ศิริเวชลำพูนลำพูน
38 พญ.สุฤดีวงษ์น้อมนายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทยกรุงเทพมหานคร
39 นางรัตนางิ้ววิจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองอ่างทอง
40 นายวรยศผลแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาพังงา
41 นางสาวพฤกษมนต์อินตาเภสัชกรรพ.ดอยเต่าเชียงใหม่
42 นางกิ่งกาญจน์จงใจหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่น
43 นางสาวปิยธิดาภูตาไชยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่น
44 นางสาวศิรษาครบสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษ
45 นางสาววันทนีย์ทิพชาติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคมสกลนคร
46 ภญ.วราภรณ์บำรุงเภสัชกรชำนาญการพิเศษรพ.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
47 นางสาวจุฑามาศสมทิพย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิกกรุงเทพมหานคร
48 นางสาวมุกดารัตน์แต้มประเสริฐพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
49 ภก.วรวิทย์ฉันทร์มิตรกุลเภสัชกรชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิกกรุงเทพมหานคร
50 นางศิริพรดอกจันทร์พยาบาลวิชาชีพรพ.ศิริเวชลำพูนลำพูน
51 นางสาวสุภิศาทัพเจริญนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
52 นางสาวจุฑามาศสงครามพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเรือนจำจังหวัดตรังตรัง
53 นางสาวพิมพ์ผกาศรีศิริวรรณาแพทย์รพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
54 นางวนารีวิชัยดิษฐนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
55 นางยุภาทุพแหม่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กุสุมาลย์สกลนคร
56 นางสาวพัชมณเจริญนาวีนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานี
57 นางรักชนกไขประภายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.โคกศรีสุพรรณสกลนคร
58 นางสาวจันทร์เพ็ญอัครปฐมกุลเภสัชกรชำนาญการรพ.ท่าฉางสุราษฎร์ธานี
59 นายนรินทรโพธิ์ทองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สามพรานนครปฐม
60 นางสาวสาริณีสีทะโนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
61 นางพรทิพย์เชาว์ภาษีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พระแสงสุราษฎร์ธานี
62 นางวิระดาวงศ์สังวาลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ชัยนาทนเรนทรชัยนาท
63 ภก.วิลาวัณย์จรุงเกียรติขจรเภสัชกรชำนาญการรพ.พระแสงสุราษฎร์ธานี
64 นางสาวสวิตตาจังโหลนราชเภสัชกรชำนาญการรพ.กาบังยะลา
65 นางขวัญใจผลศิริปฐมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรชุมพร
66 นพ.อิทธิอาจหาญแพทย์ประจำรพ.สยามราษฎร์ เชียงใหม่เชียงใหม่
67 ภญ.สุภานิกานิตยกิตติเภสัชกรชำนาญการรพ.แหลมสิงห์จันทบุรี
68 นายธนวรรธน์เมืองซองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานี
69 นางสาวนราภรณ์ท่อนโพธิ์แพทย์รพ.โกสุมพิสัยมหาสารคาม
70 นพ.ธนวัฒน์กางมาเทศนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.ยางสีสุราชมหาสารคาม
71 นางกัลยาณีประทุมทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ยางสีสุราชมหาสารคาม
72 นพ.เด่นชัยชัยสวัสดิ์นายแพทย์ชำนาญการรพ.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
73 ภญ.อัจฉรามีดวงเภสัชกรชำนาญการรพ.ยางสีสุราชมหาสารคาม
74 ภญ.สุขุมาภรณ์ปุณณะบุตรเภสัชกรชำนาญการรพ.โกสุมพิสัยมหาสารคาม
75 นางเรณูโลหะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แกดำมหาสารคาม
76 พญ.อุมภิกาซองเหล็กนอกนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
77 นางสาวพิทยาฤาไกรศรีเภสัชกรรพ.กันทรวิชัยมหาสารคาม
78 นางศิริลักษณ์แก่นอินทร์พยาบาลวิชาชีพรพ.พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
79 นายศักดิภัณฑ์ไชยบัวแดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
80 ภญ.นริสราเผดิมรอดเภสัชกรชำนาญการรพ.สามพรานนครปฐม
81 นางสาวจันทร์สุดาพลเดชาพยาบาลวิชาชีพรพ.บ้านแท่นชัยภูมิ
82 นางสาวนิลอุมาเย็นรักษาจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานรพ.พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
83 ภก.วรรณพรโพธิสารสกุลเภสัชกรชำนาญการรพ.โพธารามราชบุรี
84 นพ.เฉลียวผจญภัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรพ.พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
85 ภญ.นริศราจินดาประทุมเภสัชกรรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
86 นางสาวณัตติยาสุดเสือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.โพธารามราชบุรี
87 นางสาวสุกฤตาขัณฑ์เพชรางกูรแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแคกทม.
88 นางสาวหนึ่งฤดีพินิจชันพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางนนทบุรี
89 นางวรรณเพ็ญศรีวิจารณ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
90 นางสาวนรีกานต์ปัญญาบุญนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สมเด็จพระญาณสังวรเชียงราย
91 ภญ.ปัทมาไอยราคมเภสัชกรชำนาญการรพ.พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
92 นายชญาศักดิ์ธรรมจิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เทพาสงขลา
93 ภญ.จิรารัตน์เลิศกุลดิลกเภสัชกรชำนาญการรพ.เทพาสงขลา
94 นพ.วรวุฒิชุมวรฐายีนายแพทย์เชี่ยวชาญรพ.เทพาสงขลา
95 นางสาวราตรีอาจหาญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.ตะกั่วป่าพังงา
96 นางพวงรัตน์เชื้อเอี่ยมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ท่าฉางสุราษฎร์ธานี
97 นางราตรีอาจหาญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.ตะกั่วป่าพังงา
98 พญ.กนกพรพุทธารักษ์นายแพทย์ชำนาญการรพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
99 นางสาวกุสุมาสว่างพันธุ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต
100 นางสาวจตุพรจันทร์ทิพย์วารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.พุนพินสุราษฎร์ธานี
101 นางสาวกฤติยาเจริญสุขนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต
102 นพ.กนกพรพุทธารักษ์นายแพทย์ชำนาญการรพ.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
103 นางวรวดีบุญ​ช่วย​พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
104 นางสาวอาสีกินยูโซ๊ะนักวิชาการสาธารณสุขรพ.เกาะพงันสุราษฎร์ธานี
105 นางสาวมธุรสคุ้มสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
106 นางสาวลินดาขนานใต้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.เกาะพีพีกระบี่
107 นางสาวอัสนาหวังผลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.เกาะลันตากระบี่
108 นางอุไรรัตน์แก้วทองประคำพยาบาลวิชาชีพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่
109 ภญ.ศุภาพิชญ์จิตจักรเภสัชกรรพ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
110 นายฮาซันไร่ใหญ่นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
111 นางศรัญญาหล่มระลึกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.โนนสะอาดอุดรธานี
112 นางวัชรานันท์เกษโขเภสัชกร ชำนาญการรพ.โพนทรายร้อยเอ็ด
113 นางสาววรรณิดาวงษ์ระวังเภสัชกรชำนาญการรพ.ไชโยอ่างทอง
114 นายภาคภูมิอินทรประดิษฐ์นายแพทย์ชำนาญการรพ.ไชโยอ่างทอง
115 นางสาวสุกัญญาพรสมบุญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ไชโยอ่างทอง
116 นางสุกัญญาดีอ่อนเภสัชกรชำนาญการพิเศษรพ.ไชโยอ่างทอง
117 ภญ.ปัทมาจิโรภาสเภสัชกรชำนาญการรพ.ป่าบอนพัทลุง
118 นางหทัยรัตน์ธนเสนีวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ไชโยอ่างทอง
119 นางศิริพรวิชาฮาตพยาบาลวิชาชีพรพ.โกสุมพิสัยมหาสารคาม
120 นางสาวพรพรรณขันโยธาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กันทรวิชัยมหาสารคาม
121 นพ.อาคมวิชัยวงษ์นายแพทย์ปฏิบัติการรพ.กันทรวิชัยมหาสารคาม
122 นางสาวปณิษราจันทรวิมูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์
123 พญ.ภัทร์นฤนพิญญะคุณนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.รัษฎาตรัง
124 นางสุกัญญากรงทิพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กันทรวิชัยมหาสารคาม
125 นางเนตรณพิศมณีโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
126 นายรฐกรทองคงนายแพทย์ชำนาญการรพ.เบตงยะลา
127 นางสาวมยุรีพรมคุณพยาบาลวิชาชีพรพ.โพนทรายร้อยเอ็ด
128 ภก.ชินโชติไชยกิ่งเภสัชกรชำนาญการรพ.บ้านแท่นชัยภูมิ
129 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อุดรธานีอุดรธานี
130 นางสาวพรทิพย์ลิ้มวนานนท์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สามพรานนครปฐม
131 ว่าที่ ร.อ.อานนท์เสมียนชัยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.บ้านแท่นชัยภูมิ
132 ภญ.สุภัททิราสัตบุรุษาวงศ์เภสัชกรชำนาญการรพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรี
133 นายภัทธรฮายุกต์นายแพทย์ชำนาญการรพ.กันตังตรัง
134 นางจุฑามาสคนสมศักดิ์เภสัชกรรพ.สมเด็จพระญาณสังวรเชียงราย
135 นพ.สุพัฒน์จินดารัตน์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรี
136 นางสาวพชรพรรณวิเศษสิงห์เภสัชกรรพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรี
137 นพ.รวินทร์นาคาดิเรกกุลแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรพ.ขุนหาญศรีสะเกษ
138 นางสาวกัญญารัตน์ยิ้มเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ชลบุรีชลบุรี
139 ภญ.นิตยาอารยะสัมพันธ์เภสัชกรชำนาญการรพ.ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
140 ภญ.พสุเพ็ญสุขเกษมเภสัชกรชำนาญการรพ.คลองหลวงปทุมธานี
141 นางกฤติยาบุญสุวีรดิษฐ์เภสัชกรชำนาญการรพ.ขุนหาญศรีสะเกษ
142 นางสาวพรหมณีดับโศรกพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรพ.ขุนหาญศรีสะเกษ
143 ภญ.อัจฉรานันทสิงห์เภสัชกรชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงราย
144 ภญ.จินต์ฑิตาธรรมโรจนวงศ์เภสัชกรชำนาญการรพ.เบตงยะลา
145 นางสาวธัญญ์นันต์วิภาทัพพ์ครุฑพยาบาวิชำนาญการรพ.ตรอนอุตรดิตถ์
146 นางสาวธนวันสิงหอรุณพยาบาลวิชาชีพรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอเชียงใหม่
147 นางประภัสสรกาวิโลพยาบาลวิชาชีพรพ.ขุนตาลเชียงราย
148 นพ.นวพลชอบสอาดนายแพทย์ชำนาญการรพ.บางสะพานประจวบคีรีขันธ์
149 นายทรงสิทธิ์ธีรชัยสกุลนายแพทย์ชำนาญการรพ.แม่สายเชียงราย
150 นายวัชริศเตียตรงจิตรมั่นนายแพทย์รพ.ลำสนธิลพบุรี
151 นางยุพินอินทรักษาพยาลาบวิชาชีพชำนาญการรพ.ลำสนธิลพบุรี
152 ภญ.งามสิรีสวัสดิ์รัมย์เภสัชกรปฏิบัติการรพ.ลำสนธิลพบุรี
153 นางสาวอัญชิษฐาแซ่ไว่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เบตงยะลา
154 นางสาวธรางกูรสมทิพย์เภสัชกรชำนาญการรพ.ชัยนาทนเรนทรชัยนาท
155 นางสาววิจิตจาพิลาหาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หนองสองห้องขอนแก่น
156 นางสาวมณีภรณ์เขื่อนเพชรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.รวมแพทย์ เชียงใหม่เชียงใหม่
157 นางสาวรุ่งทิวาฉ่ำแสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ท่าปลาอุตรดิตถ์
158 นางสาวโสภีเจริญศิลป์บันทึกข้อมูลงานคลีนิครับยาต้านรพ.รวมแพทย์ เชียงใหม่เชียงใหม่
159 นางสาวพิมพ์วิภาบุญทันนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ท่าปลาอุตรดิตถ์
160 นายวัชรินทร์ทองดีนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานี
161 นางสาวศุทธินีบุญทาพยาบาลวิชาชีพรพ.เทิงเชียงราย
162 นางสาวกุลนิโลบลนวนมาจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานรพ.ภูผาม่านขอนแก่น
163 นางขนิษฐดานาคเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
164 พันจ่าเอกวิไกรกะตะศิลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.วังหินศรีสะเกษ
165 นางวราภรณ์อภินทนาพงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.คลองหลวงปทุมธานี
166 ภญ.สุกัญญาลิ้มรังสรรค์เภสัชกรรพ.หางดงเชียงใหม่
167 นางสาวปัณณธรรัตนศักดาสุวัฒน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.คลองหลวงปทุมธานี
168 นางกิ่งกมลหาญลครพยาบาลวิชาชีพรพ.บ้านเขว้าชัยภูมิ
169 นางสาวกนกพรปองเกษมกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ภูผาม่านขอนแก่น
170 นางณัฐธิมาเพ็ชรพงศ์เภสัชกรปฏิบัติการรพ.บ้านเขว้าชัยภูมิ
171 ภญ.วรัญญาสิทธิไพบูลย์เภสัชกรปฏิบัติการรพ.ภูผาม่านขอนแก่น
172 ภก.รพีสิทธิกระโทกเภสัชกรชำนาญการรพ.หนองสองห้องขอนแก่น
173 นางสาววรรณฤดีสุนทรเต็มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.กันตังตรัง
174 นางสาวรัฏฐกาญจน์ฝอยทองนักวิชาการสาธารณสุขรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย
175 นางนิธิพรศรีเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กระแสสินธุ์สงขลา
176 นางสาวดารุณีเก็มเบ็ญหมาดนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการรพ.รัษฎาตรัง
177 นางสาวชาลิสาผิวผ่องพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ท่าช้างสิงห์บุรี
178 ภก.วทัญญูเดชอุดมเภสัชกรรพ.เวียงแก่นเชียงราย
179 นางเนตร์นภาพรฐิตานนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทชัยนาท
180 นายพิชาญานันท์สมพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อมก๋อยเชียงใหม่
181 นางสาวภควรรณพิรมแก้วนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สยามราษฎร์ เชียงใหม่เชียงใหม่
182 นางจันทร์จิราศรีนุกูลพยาบาลวิชาชีพรพ.สยามราษฎร์ เชียงใหม่เชียงใหม่
183 นางปิยะฉัตรอินใจนักวิชาการหลักประกันสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
184 นางซูฮาราสนิทสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลายะลา
185 นางสาวปิ่นทิพย์รักษาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นาโยงตรัง
186 นางพิมลรัตน์สุวรรณเวลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นาโยงตรัง
187 นางจันทนามีเชื้อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หางดงเชียงใหม่
188 ภก.วิทวัสมะนะโสเภสัชกรชำนาญการรพ.นาโยงตรัง
189 นางสาวจินตนาโสภาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุนตาลเชียงราย
190 นายชัยชนะหาญจิตพนักงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
191 นางสายสิญจน์อู่ไทยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
192 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่
193 นางคุณญภัทรชูสิงห์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ป่าบอนพัทลุง
194 นายกิตติพงษ์สุขพงษ์เภสัชกรชพนาญการรพ.ปากพะยูนพัทลุง
195 นายจิรวัฒน์รามจันทร์พยาบาลวิชาชีพรพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)พัทลุง
196 นางสาวญาณิศากาญจนรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลา
197 นางสาวอรทัยนราพลพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 40  บางแคกรุงเทพมหานคร
198 นางสาวนิตยาอินทร์ศรีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
199 นางสุมิตราอินฟากท่าพยาบาลวิชาชีพรพ.ฟากท่าอุตรดิตถ์
200 นางสาววิมลรัตน์แก่วบุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ฟากท่าอุตรดิตถ์
201 นางสาวอรนีหมะสันพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.จะนะสงขลา
202 นางสาววิมลรัตน์แก้วบุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย
203 นางนภาพรปั้นสังข์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.บางสะพานประจวบคีรีขันธ์
204 ภก.นพพรสมจิตเภสัชกรชำนาญการรพ.บางสะพานประจวบคีรีขันธ์
205 นางสาวฐิติศรีครึ่งธิพยาบาลวิชาชีพรพ.แม่จันเชียงราย
206 นายดนุนัยรัตนบุรีนายแพทย์ปฏิบัติการรพ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
207 นางสุนันทาฉั่วตระกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่สรวยเชียงราย
208 นางสาวเยาวลักษณ์นารินทร์พยาบาลวิชาชีพรพ.แม่จันเชียงราย
209 นางปิยะรัะตน์ณ นครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
210 ร.อ.หญิงพิมพ์ชนกพึ่งเรืองพยาบาลวิชาชีพรพ.ค่ายพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์
211 นายยุทธภูมิศรีคำจีนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี
212 นางสาวพรพรรณตองอ่อนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แหลมสิงห์จันทบุรี
213 ภญ.วาสินีพิทักษ์เภสัชกรปฏิบัติการรพ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
214 นางณัฐพรอุตระชลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
215 นายศรัณยูแก้วสุวรรณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
216 นายวิรุฬห์สมปานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรพ.ป่าแดดเชียงราย
217 นางสาวสิลานีสมใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.แม่สรวยเชียงราย
218 นางสาวยุพาวันแย้มนักวิชาการหลักประกันสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยองระยอง
219 นางพิทยาสิงห์โตทองผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยองระยอง
220 นางสาวจุรีรัตน์บุญจองนักเทคนิคการแพทย์รพ.นาบอนนครศรีธรรมราช
221 นางสาวสุชาดาสุกเสวกผู้ช่วยพยาบาลวิจัยศูนย์ประสานความร่วมมือ ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอแลนด์เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์กรุงเทพมหานคร
222 นางสาวสิรินทร์พรภู่ประเสริฐพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
223 นางสาวจิตติรัตน์ตามสัตย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบิติการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรุงเทพฯ
224 นางสาวระชาธรอภิญญานุวัฒน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรุงเทพฯ
225 นางเพียงกมลอิแอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สะบ้าย้อยสงขลา
226 นางสุจิตราจอมดวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ทองแสนขันอุตรดิตถ์
227 นางสาวนฤมลลือชาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เวียงแก่นเชียงราย
228 นางสาวณัฐสุดาตาสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แพร่
229 นพ.ศิวัชธรรมาภิวันท์แพทย์วิจัยศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ (HIV-NAT) 23369กรุงเทพมหานคร
230 ภญ.พริ้มเพราเพียรลิขิตเภสัชกรปฏิบัติการรพ.เวียงเชียงรุ้งเชียงราย
231 นางเกศแก้วศรีมัญจาบุรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญรพ.บ้านฝางขอนแก่น
232 ภญ.ภาวนาใจระวังเภสัชกรชำนาญการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย
233 นพ.วสันต์บางกล่ำนายแพทย์ชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 38 สำนักอนามัยกรุงเทพ
234 นางไฉนแสงนาคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพ.ชัยนาทนเรนทรชัยนาท
235 นพ.พีรดิษฐ์พัทธยากรนายแพทย์ชำนาญการรพ.หัวหินประจวบคีรีขันธ์
236 ภญ.ชนินาถเครือนวลเภสัชกรชำนาญการรพ.งาวลำปาง
237 นางสาวชุติกาญจน์สุขพันธ์พยาบาลวิชาชีพรพ.งาวลำปาง
238 นางชื่นจิตชาญจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ศรีสะเกษ
239 นางสาวประภาศิณีอินทร์โกพยาบาลวิชาชีพรพ.บ้านฝางขอนแก่น
240 ภญ.กรองกาญจน์สุขานนท์เภสัชกรรพ.เจริญศิลป์สกลนคร
12
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวนทั้งหมด 321 รายการ
หน้าที่