ประชุม “ติดตามสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการที่เป็นมิตรในเยาวชน (Youth friendly service) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (วันที่ 3 เม.ย. 2566 เวลา 13.00-16.30 น.)
  รายชื่อประชุมติดตามสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดบริการที่เป็นมิตรในเยาวชน (Youth friendly service) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดแก้ไข
1 นางสาวฐาปณีย์จิรโชติธัญรัตน์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาฯ (CM)รพ.อุดรธานีอุดรธานี
2 นางสาววลัยลักษณ์สมแสนผู้ประสานงานโครงการรพ.อุดรธานีอุดรธานี
3 นายปรัชญาสร้อยกิจเจ้าหน้าที่โครงการ AHFรพ.อุดรธานีอุดรธานี
4 นางบุญญิสาคำไล้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อุดรธานีอุดรธานี
5 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.อุดรธานีอุดรธานี
6 นางสาวพัชมณเจริญนาวีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานี
7 นางสาวมนต์ทิวาสุนันตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่
8 นางสาวพรรณธนัฐโปฎกนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เชียงใหม่
9 นางวัชรามีไธสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.มหาสารคามมหาสารคาม
10 นางเขมนันท์ดีพรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญรพ.มหาสารคามมหาสารคาม
11 นายเทพนิมิตรมหาวรรณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย
12 นางพันธ์ทิพย์เกื้อกูลวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 43  มีนบุรีกรุงเทพมหานคร
13 นางวัชรีย์ปัญจภาคีนุกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรีกรุงเทพมหานคร
14 นางสาวนิริศาประภาสัยพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 43  มีนบุรีกรุงเทพมหานคร
15 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการศุนย์บริการสาธารณสูข29 ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
16 นางสาวรัตติญาสาพันธ์นักวิชาสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานคร
17 นางสุภาณีนันทะแสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม
18 นางสาวปาริฉัตรผลทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงกรุงเทพมหานคร
19 นางทวารัตน์โคตรภูเวียงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
20 นางสาวกิ่งกาญจน์จรูญรัตนพิเชียรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ตากสินกรุงเทพมหานคร
21 นางสาวอักฌ์ษราภัคฑิ์เรือนเพ็ชอาณัณพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ตากสินกรุงเทพมหานคร
22 นางสาวพิมลณัฏฐ์จริตทรัพย์พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข (Case Manager)ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานคร
23 นางณัฐกมลผลเกตุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร
24 นางศิรดาวิจิตรกำธรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรพ.เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวสุนันญาแซ่ภู่เจ้าหน้าที่ธุรการรพ.เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานคร
26 นางสาวปณิษราจันทรวิมูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์
27 นางดวงกมลเอกสมทราเมษฐ์เภสัชกรรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
28 นางสุปราณีนาประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
29 ภก.วีระพลบุณรงค์เภสัชกรชำนาญการรพ.เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมา
30 นางสาวเบญจมาศกาศรีเจ้าหน้าที่คลินิกARVรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
31 นางปรียานุชรวิยะวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมา
32 นายพิพัฒนานนท์ทารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
33 นางสาวสุดาประสิทธิวรวิทย์พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
34 นางกนกรัตน์เลิศไตรภพนักวิชาการชำนาญการพิเศษกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
35 นางนวลจันทร์คงทองวัฒนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
36 นางสาววิภารัตน์พรหมจรรย์ผู้ประสานงานฯสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสงขลา
37 นายธนวรรธน์เมืองซองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีอุดรธานี
38 นางนวรัตน์ภาคพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานคร
39 นางสาวจุฑารัตน์สมศรีเภสัชกรชำนาญการรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
40 นางสาวรัตนมณีดุริยศาสตร์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
41 นายทุมพรสุนทรพุทธศาสน์เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์รพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
42 นางสาวกฤษณาหวังมุขกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
43 นายนราศักดิ์บ่อหนานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
44 นางสาวกมลรัตน์แวววงษ์พยาบาลวิชาชีพรพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานคร
45 นางสาวเจมจิรามูลน้ำอ่างพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการรพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานคร
46 นางวรรณเฉลิมโภคาพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
47 นางสาวซูรียาจะนือรงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
48 นางสาวปวรมนต์ทัศนอนันชัยพยาบาลวิชาชีพรพ.กลางกรุงเทพมหานคร
49 นางสาวมธุรสศิลาโชติพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานคร
50 นายฐานันดรศรีปทุมภรณ์เจ้าพนักงานธุรการสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรี
51 นางสาวขวัญจิราเปี้ยทาพยาบาลวิชาชีพรพ.กลางกรุงเทพมหานคร
52 นางวนิดาว่องทรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กลางกรุงเทพมหานคร
53 นางสาวปัทมาสิงห์บุระอุดมพยาบาลรพ.ศิริราชกรุงเทพมหานคร
54 นางชัชรีญาเทพาขันธ์พยาบาลวิชาชีพรพ.ชุมแพขอนแก่น
55 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี