ประชุมพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)
   รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ ติดตามและสนับสนุน การจัดบริการ Index partner testing      
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดแก้ไข
1 นางกรรณิกาวิรัชกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พระนั่งเกล้านนทบุรี
2 นางมลฑาชื่นชอบนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวากรุงเทพมหานคร
3 นางยุพินวงศ์สิริฉัตรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวากรุงเทพมหานคร
4 นายดรณ์ศรศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวากรุงเทพมหานคร
5 นางสาวสุกัญญาสุพลนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
6 นางทัศนีย์ศรีสุทธิกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
7 นางปัญจมาพรสาตจีนพงษ์พยบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปทุมธานีปทุมธานี
8 นางสาวสมพรวัฒนวิศิษฎ์สิริพยบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปทุมธานีปทุมธานี
9 นางศิริกานดาคีรีรัตน์พยบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ปทุมธานีปทุมธานี
10 นางชุดาวรรณจันทรสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันกรุงเทพมหานคร
11 นางจิตนภานุชนานักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันกรุงเทพมหานคร
12 นางสาวธนาวลัยหอฤทธิเวชนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ต
13 นางสาวอัจฉราเปลี่ยวปลอดCase managerผู้ประสานงานรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
14 นางสาวจุฑารัตน์แคล่วคล่องนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันกรุงเทพมหานคร
15 นางนารีอุดมลาภสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ต
16 นางสาวพรรณนิภาสุวรรณจรัสนักจิตวิทยาขำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันกรุงเทพมหานคร
17 นายธงชัยตั้งจิตต์จพ.สส.ชำนาญงานสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงราย
18 นางสาวเบญจมาศกาศรีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
19 นางสาวเกวลีศรีมะหิเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
20 นางพัทธนันท์เอี๋ยวสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ต
21 นางสาวปานหทัยสุนทราวิรัตน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
22 นางสาวอรพรรณพรมดีพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการพยาบาลประจำคลินิกวัณโรคศูนย์ฯ 21 วัดธาตุทองกรุงเทพฯ
23 นางสาวกฤติยาสุขนิรันดร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
24 นางวนิดาอริยเมธานักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษนักสงคมสงเคราะห์ศูนย์ฯ 21 วัดธาตุทองกรุงเทพฯ
25 นางสาวกัญญาพฤฒิสืบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ต
26 นายพิพัฒนานนท์ทารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เลิดสินกรุงเทพมหานคร
27 นางสุรีรัตน์ตาลานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพยาบาลประจำคลินิกยาเสพติดศูนย์ฯ 21 วัดธาตุทองกรุงเทพฯ
28 นางกรรณิกาอมาตยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์ฯ 21 วัดธาตุทองกรุงเทพฯ
29 นางกนกรัตน์เลิศไตรภพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
30 นางพยุงพรพลายใยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
31 นางสาวจรรยาทัศแก้วนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
32 นางนัจกรปัญจธารากุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
33 นางวิภาภรณ์ภักดีลุนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.มัญจาคีรีขอนแก่น
34 นายวัชรินทร์ทองดีนักทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบงานเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีปทุมธานี
35 นางสาวธิวาสิตาหะยีเจะปูเตะCase managerผู้ประสานงานรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย
36 นางพิกุลมากนวลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
37 นางวิมลรัตน์ผลพิบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 5รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
38 นางสาวจันทิมาธาราพงษ์พยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
39 นางสาวเจมจิรามูลน้ำอ่างพยาบาลวิชาชีพพยาบาล OPDรพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานคร
40 นางนงค์นุชคุณะโคตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
41 ดร.ยงยุทธวัฒนาไชยพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
42 นางสาวศิวนันท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการรพ.พระนั่งเกล้านนทบุรี
43 นางสาววิไลวรรณทองทิพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการรพ.พระนั่งเกล้านนทบุรี
44 นางสุริยงค์ บุญประเชิญบุญประเชิญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
45 นางจารุณีอรุณเรื่อพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พระนั่งเกล้านนทบุรี
46 น.ท.หญิงรัตติมารู้ทำนองพยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร
47 น.อ.หญิงเพ็ญศรีอินทร์สุวรรณพยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร
48 น.ต.หญิงไพรินทร์สำราญรัมย์พยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร
49 นางแก้วกาญจน์กุลวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
50 นางสาวสุดารัตน์บัวพลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล OPDศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาศบส.
51 นางสาวพิทยารัตน์มีมังคะผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
52 นางสาวสุภควดีธนสีลังกูรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
53 นางสาวธัสสรแก้วเมืองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
54 นางสาวนงนภัสสมทองหัวหน้าหอผู้ป่วยพยาบาล IPDโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
55 นางสาวภารดีอาจน้อยผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
56 นางวาสนากลมกระโทกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล OPDรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
57 นางลัดดาวัลย์เพชรรู้แจ้งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรี
58 นายชัยชาญดอกนาคพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตย 13686กรุงเทพมหานคร
59 นางสาวเสาวภายืนยงเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.พิมายนครราชสีมา
60 นางสาวหยาดพิรุณคำอ้อพยาบาลวิชาชีวิพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ชุมแพขอนแก่น
61 นางสาววีระวรรณ์คุ้มกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พิมายนครราชสีมา
62 นางสาวชัชรีญาเทพาขันธ์พยาบาลวิชาชีวิพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ชุมแพขอนแก่น
63 นางสาวชัญญาวีร์ชินกฤตโพธิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.พิมายนครราชสีมา
64 นางสาวณัฐวดีนันแสวงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี
65 นางสาวปัทมพรใจยงค์เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ประสานงานรพ.ศิริราชกรุงเทพมหานคร
66 นางสาวธมลวรรณโม่วงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี
67 นางปรียานุชรวิยะวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.เทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมา
68 นางละม่อมไชยสิริพยาบาลวิชาชีวิพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ชุมแพขอนแก่น
69 นายภัทรภูมิภาณุทัตแพทย์ปฏิบัติการแพทย์ศบส.28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
70 นายพิชญุตม์วิเศษธนากรแพทย์ปฏิบัติการแพทย์ศบส.28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
71 นางสาวอพรรณีปรีสำเนียงพยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศกรุงเทพมหานคร
72 นางเสาวคนธ์ภัทระศิขรินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษHIV Co. หรือพยาบาล ARTศบส.28 กรุงธนบุรีกรุงเทพมหานคร
73 นางสาวพัชพรรักถาวรพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศกรุงเทพมหานคร
74 นางยุ้ยเตียงดูริเยร์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.ศิริราชกรุงเทพมหานคร
75 นายฐานันดรศรีปทุมภรณ์เจ้าพนักงานธุรการผู้ประสานงานสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรี
76 นางสาวฐิติกานต์กาลเทศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรี
77 นางอมรรัตน์คำประเสริฐศิริพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรี
78 นางอารีรามโกมุทพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสถาบันบำราศนราดูรนนทบุรี
79 นางสาวณัฐริกาก้านเหลืองพยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ศิริราชกรุงเทพมหานคร
80 นางประณมกรพาหะนิชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
81 นางลัดดาพรรณโภชน์พยาบาลHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ศิริราชกรุงเทพมหานคร
82 นางสาวโสพิตาสุพรCase Managerผู้ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์กรุงเทพมหานคร
83 นางสาวนันทิกานิลมัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์กรุงเทพมหานคร
84 นางสุภัทราบุญศรีนุ้ยพยาบาลชำนาญการพยาบาล OPDศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์กรุงเทพมหานคร
85 นางดวงกมลเอกสมทราเมษฐ์เภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
86 นางทวารัตน์โคตรภูเวียงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
87 นางสุปราณีนาประเสริฐพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
88 นายตรีเพชรบัวขาวเจ้าหน้าที่ส่งต่อและข้อมูลบริการผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
89 นางรัตนาใจทัศน์กุลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ประสานงานรพ.สมุทรปราการสมุทรปราการ
90 นางณัชชาคำเครือพยาบาลวิชาชีพHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ
91 นางวัชรีย์ปัญจภาคีนุกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
92 นางนิภาพร เกษประดิษฐสันหนองเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
93 นางสาวหนึ่งธันว์ตันติกุลวัฒนาเภสัชกรชำนาญการพิเศษเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
94 นางอรพรรณนามสุวันเจ้าหน้าที่ธุรการผู้ประสานงานรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
95 นายภานุรุจโสดาสร้อยเจ้าหน้าที่จัดบริการCase managment coordinatorสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
96 นางสาวกุลธิมาเขียวไกลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
97 นางสาวพรนิภาหาญละครพยาบาลเชี่ยวชาญHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
98 นางสาวจิราภรณ์ทุมมากุลพยาบาลวิชาชีพพยาบาล OPDรพ.สีคิ้วนครราชสีมา
99 นางสิริกรทินราชนักวิชาการสาธารณสุขHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.สีคิ้วนครราชสีมา
100 นางวณิชชาจีนฟุ้งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลคลินิกยาเสพติดศูนย์บริการสาธารณสุข3บางซื่อลกทม.
101 ดร.กุสุมาสว่างพันธุ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต
102 นพ.โชคชัยงามทรายทองผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานคร
103 นพ.พร้อมสุขสมปองนายแพทย์ชำนาญการแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานคร
104 นางสาวเบญจมาภรณ์ออมสินพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล OPDศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานคร
105 นางสาวจันทิมาไทยมิตรชอบนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ถลางภูเก็ต
106 นางจอมมณีศฤงคาร์นันต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ถลางภูเก็ต
107 นางสาววัฒนาสมนึกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานคร
108 นางสาวจุฑามาศคำหวลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล OPDกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
109 นางสาวอัญญารัตน์พรสิริสุขเกษมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลคลินิกวัณโรคศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรกรุงเทพมหานคร
110 นางนวรัตน์ภาคพานิชย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อกรุงเทพมหานคร
111 นางสาวพิชชาพรรัตน์รุ่งเรืองยศพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข48นาควัชระอุทิศกรุงเทพมหานคร
112 นายเดชวัตรสอนดีผู้ประสานงานโครงการผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี
113 นางสาวณัฐพรรัตนจารุพักตร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTศูนย์บริการสาธารณสุข48นาควัชระอุทิศกรุงเทพมหานคร
114 นางสาวชมพูนุชอยู่คงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานคร
115 นางสาวอำไพวิสูงเลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ตากสินกรุงเทพมหานคร
116 พญ.นันทิกาไพบูลย์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดแพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานคร
117 นายกฤตฎิภัทรลุนจันทาCase Manager Preventionเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.อุดรธานีอุดรธานี
118 นางสาววลัยลักษณ์สมแสนผู้ประสานงานโครงการ PrEP2START-SL-UDผู้ประสานงานรพ.อุดรธานีอุดรธานี
119 นางสาวสุรีรัตน์วัชรสุวรรณเสรีนายแพทย์ปฏิบัติการแพทย์รพ.อุดรธานีอุดรธานี
120 นางบุญญิสาคำไล้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.อุดรธานีอุดรธานี
121 นางศิริลักษณ์โภคสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.อุดรธานีอุดรธานี
122 นางประภาภรณ์กิจวัฒนาชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.อุดรธานีอุดรธานี
123 นายทุมพรสุนทรพุทธศาสน์จพ.คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
124 นางสาวศศิธรชาววัลจันทึกเภสัชกรชำนาญการเภสัชกรรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
125 นางสาวอนัญญาพรั้งขุนทดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาล IPDรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
126 นางดวงพรถิ่นถาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
127 นางอัจฉราคงอยู่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ตากสินกรุงเทพมหานคร
128 นางสาวนิตยาพิสัยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ตากสินกรุงเทพมหานคร
129 พญ.วิภาพร นาฏาลีทรงทวีสินแพทย์แพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานคร
130 นายอาทิตย์ภาครัตน์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการผู้ประสานงานรพ.ป่าตองภูเก็ต
131 นายวัชระพรหมขวัญเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการผู้ประสานงานรพ.ป่าตองภูเก็ต
132 นายวีรพัฒน์มีสุขศรีเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการผู้ประสานงานรพ.ป่าตองภูเก็ต
133 นางวรรณวิมลวีรวัฒนโยธินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ป่าตองภูเก็ต
134 นางปิยะพรบุญเกิดจพ.เภสัชกรรมชำนาญงานผู้รับผิดชอบงานเอดส์สสจ.อุบลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี
135 นายยุทธพลพิมพ์ภานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
136 นางสาวกฤษณาหวังมุขกลางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการHIV Co. หรือพยาบาล ARTรพ.ด่านขุนทดนครราชสีมา
137 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรี