ระดับข้อมูล  
หน่วยงาน  
กลุ่มผู้กินยา  
 ช่วงอายุจำนวนคนร้อยละ
 <15 60
 15-19 7563
 20-24 4,25018
 25-49 17,35974
 50+ 7773
 unknown 260