Index partner testing Cascade
ร้อยละความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจำนวนการบันทึกข้อมูล
ลำดับหน่วยงานจังหวัดOfferedEligibledAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveYieldARTNEGPrEP
1 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 61615959049714.374214
2 รพ.อุดรธานี อุดรธานี 28222921222721163328.4328337
3 รพ.หนองหาน อุดรธานี 368450400.0040
4 รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี 6422011100.0000
5 รพ.สร้างคอม อุดรธานี 22131100.0010
6 รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 11110100.0010
7 รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 28181617010110.0190
8 รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 424234340331648.514170
9 รพ.หาดใหญ่ สงขลา 136393434238112.5174
10 รพ.สงขลา สงขลา 6949222000.0000
11 รพ.ถลาง ภูเก็ต 938579810784861.548300
12 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี 5988808112.5171
13 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 52502425023313.02200
14 รพ.พิปูน นครศรีธรรมราช 55550500.0050
15 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1111011100.0000
16 รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช 11111000.0000
17 รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 595960600571221.112450
18 รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 33330200.0020
19 รพ.พิมาย นครราชสีมา 3333022100.0200
20 รพ.โนนสูง นครราชสีมา 11110100.0010
21 รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 191514143400.0041
22 รพ.หางดง เชียงใหม่ 131111000.0000
23 รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 22220100.0010
24 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 2045149512525416.01214
25 รพ.บางละมุง ชลบุรี 15615611812765300.0030
26 รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 23616916717027541935.216357
27 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 84837879627725.97205
28 รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 5151313108112.5171
29 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 11111000.0000
30 รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 39320017019211553815.174510
31 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3791751661681050714.074333
32 รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 249555354122836.47142
33 รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1184442441120630.05146
34 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 106684848438718.45313
35 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 993736361514857.1862
36 รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 884946473441125.0113313
37 รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 83585151122214.51218
38 รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 72313030030826.78229
39 รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 259882000.0000
40 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 2219121208337.5350
41 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 211510909222.2271
42 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 90000000.0000
43 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร 44440400.0043
44 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 31110100.0010
45 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 20000000.0000
46 รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 11110000.0000