รายงานผลตามวิธีการชวนคู่ของผู้เข้ารับบริการ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :    
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

% Yield by partner notification method

Client

Provider

Contract

Dual

Index Cases เลือกใช้วิธีชวนมาตรวจทั้งสี่รูปแบบและพบผลบวกสูง ถ้าคู่กลับมาตรวจ
ลำดับ วิธีชวนคู่ จำนวน Index
case ที่เลือก
จำนวน (%)
คู่กลับมาตรวจ
Positive
(คน)
Yield
(%)
1 Client 7,033 4,479 (64%) 984 22
2 Provider 1,907 1,612 (85%) 453 28
3 Contract 122 102 (84%) 25 25
4 Dual 1,233 1,077 (87%) 298 28