รายงานผลการจัดบริการ Index Testing จำแนกกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ : กลุ่มเป้าหมาย
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
ลำดับ หัวข้อ การดำเนินงาน Index testing จำนวน
1 Date
 วันที่ 01/10/2562 ถึง 25/05/2567
(คน)
2 Index cases offered  จำนวน Index client ที่ได้รับการเสนอบริการ (Offer)
22,870
3 Index case eligibled  จำนวน Index client ที่มีคู่สัมผัส (Eligibled) 14,567
4 Index cases accepted  จำนวน Index client ที่ได้รับบริการ (Accept)
11,746
5 Contacts elicited  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัสของ Index client
12,160
6 Know partner Pos  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ทราบสถานะบวกมาก่อน
1,611
7 Contacts Tested  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ตรวจเอชไอวี
7,271
8 Tested Positive  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ
1,760
9 Initiated ART  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ติดเชื้อฯได้เริ่มยาต้านฯ
1,550
10 Tested Negative  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อฯ
5,511
11 PrEP  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ไม่ติดเชื้อฯ ได้ยาเพร็พ
1,363