รายงานผลตามวิธีการชวนคู่ของผู้เข้ารับบริการ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :    
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

% Yield by partner notification method

Client

Provider

Contract

Dual

Index Cases เลือกใช้วิธีชวนมาตรวจทั้งสี่รูปแบบและพบผลบวกสูง ถ้าคู่กลับมาตรวจ
ลำดับ วิธีชวนคู่ จำนวน Index
case ที่เลือก
จำนวน (%)
คู่กลับมาตรวจ
Positive
(คน)
Yield
(%)
1 Client 6,768 4,305 (64%) 956 22
2 Provider 1,776 1,498 (84%) 437 29
3 Contract 119 99 (83%) 24 24
4 Dual 1,206 1,051 (87%) 287 27