รายงานอัตราการติดเชื้อรายไตรมาส  
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ  
  ปีงบประมาณ
     
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color  
Graph1
Pick Color(Current Color is #3366CC)
 
Graph2
Pick Color(Current Color is #FFA500)
 
     
Data Label
   
     
 
   
 ไตรมาสAnti-HIV testing
(คน)
Positive
(คน)
Yield
(%)
 รวม1,737443 25.5
 ไตรมาส 1444125 28.15
 ไตรมาส 2463117 25.27
 ไตรมาส 3380106 27.89
 ไตรมาส 445095 21.11