รายงาน Index Testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1<15 400.2
 215-24 4,32318.2
 325-34 7,22930.4
 435-49 7,93533.4
 550+ 3,84116.2
 6รวม 23,772100.0