Index partner testing Cascade
ร้อยละความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจำนวนการบันทึกข้อมูล
ลำดับหน่วยบริการจังหวัดOfferedEligibledAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveYieldARTNEGPrEP
  รวม2,0471,0798809121194818617.97039597
1 รพ.นาเยีย อุบลราชธานี 44460200.0021
2 รพ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 22220200.0020
3 รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 11000000.0000
4 รพ.อุดรธานี อุดรธานี 2419793950821619.5126616
5 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 11110100.0010
6 รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1010550400.0040
7 รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1010110100.0010
8 รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 22110000.0000
9 รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 11000000.0000
10 รพ.หาดใหญ่ สงขลา 1083028281314214.32127
11 รพ.สงขลา สงขลา 10000000.0000
12 รพ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 943312150.0110
13 รพ.พัฒนานิคม ลพบุรี 776606116.7150
14 รพ.ป่าติ้ว ยโสธร 22220100.0010
15 รพ.มุกดาหาร มุกดาหาร 33220100.0011
16 รพ.วาปีปทุม มหาสารคาม 22110000.0000
17 รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 22110100.0011
18 รพ.ตะโหมด พัทลุง 112221000.0000
19 รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุง 22110000.0000
20 รพ.ป่าพะยอม พัทลุง 11110100.0010
21 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 999909222.2270
22 รพ.น่าน น่าน 554404125.0130
23 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี 88191920017529.44120
24 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 864440400.0040
25 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 11110100.0011
26 รพ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 22220200.0020
27 รพ.นาโยง ตรัง 22220200.0020
28 รพ.หางดง เชียงใหม่ 301288222100.0200
29 รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 2121191903133.3120
30 รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 165555000.0000
31 รพ.แม่สาย เชียงราย 8181787807011.41690
32 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 376221000.0000
33 รพ.แม่ลาว เชียงราย 11000000.0000
34 รพ.บางละมุง ชลบุรี 1609375751911218.2190
35 รพ.ชลบุรี ชลบุรี 292972513266.7210
36 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี 99990900.0091
37 รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 1681311311331734514.73291
38 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 48484849320630.05142
39 รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 553403266.7210
40 รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 32000000.0000
41 รพ.สีชมพู ขอนแก่น 11120200.0020
42 รพ.ภูผาม่าน ขอนแก่น 11110000.0000
43 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 215897070316318.831312
44 รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 18762596328351337.1132210
45 รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 1431092828216956.3371
46 รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1103937371014535.7593
47 รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 4746464604600.004630
48 รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 3715131346116.7151
49 รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 30222222120315.03175
50 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 199998100.0011
51 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 151110100.0010
52 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 1313101009333.3261
53 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 32220200.0021
54 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 30000000.0000
55 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 11110100.0011
56 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 11000000.0000