รายงาน Index Testing จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1 MSM
8,015
33.00
2 TG
671
2.00
3 SW
114
0.00
4 PWID
149
0.00
5 อื่น ๆ
14,826
62.00
  รวม
23,775
100