รายงานผลการจัดบริการ Index Testing จำแนกช่วงอายุ
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ : ช่วงอายุ  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
ลำดับ หัวข้อ การดำเนินงาน Index testing จำนวน
1 Date
 วันที่ 01/10/2562 ถึง 29/09/2566
(คน)
2 Index cases offered  จำนวน Index client ที่ได้รับการเสนอบริการ (Offer)
19,430
3 Index case eligibled จำนวน Index client ที่มีคู่สัมผัส (Eligibled) 12,717
4 Index cases accepted  จำนวน Index client ที่ได้รับบริการ (Accept)
10,224
5 Contacts elicited  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัสของ Index client
10,558
6 Know partner Pos  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ทราบสถานะบวกมาก่อน
1,414
7 Contacts Tested  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ตรวจเอชไอวี
6,335
8 Tested Positive  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ
1,602
9 Initiated ART  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ติดเชื้อฯได้เริ่มยาต้านฯ
1,413
10 Tested Negative  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อฯ
4,733
11 PrEP  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ไม่ติดเชื้อฯ ได้ยาเพร็พ
1,129