รายงานผลการจัดบริการ Index partner testing
   
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ : วิธีชวนคู่  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
ลำดับ หัวข้อ การดำเนินงาน Index testing จำนวน
1 Date
 วันที่ 01/10/2562 ถึง 25/05/2567
(คน)
2 Index cases offered  จำนวน Index client ที่ได้รับการเสนอบริการ (Offer)
22,870
3 Index case eligibled  จำนวน Index client ที่มีคู่สัมผัส (Eligibled)
14,567
4 Index cases accepted  จำนวน Index client ที่ได้รับบริการ (Accept)
11,746
5 Contacts elicited  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัสของ Index client
12,160
6 Know partner Pos  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ทราบสถานะบวกมาก่อน
1,611
7 Contacts Tested  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ตรวจเอชไอวี
7,271
8 Tested Positive  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ
1,760
9 Initiated ART  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ติดเชื้อฯได้เริ่มยาต้านฯ
1,550
10 Tested Negative  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อฯ
5,511
11 PrEP  จำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ไม่ติดเชื้อฯ ได้ยาเพร็พ
1,363
 
ลำดับ หัวข้อ เหตุผลกรณีไม่ให้ข้อมูลคู่ จำนวน
ร้อยละ
1 Idx Reason1  ไม่มีข้อมูล เป็นคู่ชั่วคราว
3,702
41.3
2 Idx Reason2  ไม่มีคู่ที่เข้าเกณฑ์ 3 ข้อ
1,074
12
3 Idx Reason3  คู่ย้ายไปตปท./ตจว.
200
2.2
4 Idx Reason4  คู่เสียชีวิต/หย่า/แยก
1,422
15.9
5 Idx Reason5  Index ไปรักษาตามสิทธิที่รพ.อื่น
317
3.5
6 Idx Reason6  ไม่ให้ข้อมูล ไม่พร้อมคุย กลัวมีปัญหา
412
4.6
7 Idx Reason7  อื่น ๆ
1,843
20.5
      รวม
8,970
100