รายงาน Index Testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1<15 330.2
 215-24 3,66718.0
 325-34 6,12330.0
 435-49 6,91633.9
 550+ 3,25215.9
 6รวม 20,395100.0